نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

برای اینکه «هویت» مجموعه‌ای از صفات و مشخصاتی است که باعث تشخیص یک فرد یا اجتماع از افراد و ‏جوامع دیگر می‌شود؛ به تبع همین امر محله و شهر نیز شخصیت یافته و مستقل می‌گردند. در ابتدا تعاریف نظریات و ‏تعاریف مختلف هویت و هویت شهری از دیدگاه‌ها و نظریات مختلف بیان شده است و سپس عوامل هویت شهری ‏جهت تحلیل نمونه موردی آمده است. در این مقاله به بررسی و ارزیابی شاخص های موثر در هویت شهری محله ‏مسگرها در شهر زنجان پرداخته شده است. در ادامه نیز با توجه به مبانی نظری مطرح شده محله مسگرها را در ‏بخش‌های: بافت اجتماعی محله مسگرها و جایگاه محله مسگرها در شهر، موقعیت محدوده مورد مطالعه در شهر، ‏کیفیت شبکه دسترسی در محدوده مورد مطالعه، کیفیت کاربری‌ها در طرح تفضیلی، کیفیت بصری جداره های ‏خیابان مسگرها، بررسی عناصر برجسته ادراکی در خیابان مسگرها، بررسی خیابان مسگرها به لحاظ اجتماعی، توده و ‏فضا در خیابان مسگرها، عناصر کالبدی با ارزش تاریخی- فرهنگی در محله مسگرها؛ مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته ‏است. همچنین مشخص گردید هویت محله مسگرها در ارتباط مستقیم با بناهایی منفرد مانند امزاده سید ابراهیم، ‏کاروانسرای دخان، ورودی بازار و مجموعه ساختمان‌های یک طبقه با معماری سنتی و هماهنگ و وحدت بخش قرار ‏دارد.‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyze and evaluates factors affecting the neighborhoods identity (Case Study: Mesgarha neighborhoods in the zanjan city)

نویسندگان [English]

  • J. Rahmani 1
  • M. Poorjafar 2

چکیده [English]

For the "identity" is a collection of traits and characteristics that Cause of ‎identify a person or community of people and other communities, As a result of this ‎neighborhood and the city Gain character and are independent. And then Factors of ‎Identity of the city are for analyze of the case study. In This paper analyze and evaluate ‎of effective identity in identity urban of Mesgarha neighborhoods has discussed and ‎case study is to analyze the causes of urban identity. In continues Too According to the ‎Foundations Theoretical of Mesgarha neighborhoods in sections: The formation of a ‎Mesgarha street, Mesgarha neighborhood over time, Location of The study area in the ‎city, The quality of the access network in the study area, Uses quality in the detailed ‎design, Visual quality wall of , analyze of the conceptual elements highlighted in the ‎Mesgarha street, analyze Mesgarha street of Viewpoint socially, Mass and space in the ‎Mesgarha street, Physical elements with historical and cultural value in the Mesgarha ‎neighborhood, Has been analyzed and evaluated. It was also found Mesgarha ‎neighborhood identity in direct contact with individual buildings such as Amamzadeh ‎Syed Ibrahim, Dokhan Inn, market entry and collection of one-story buildings with ‎traditional architecture and is the harmony and unity.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban identity
  • Mesgarha neighborhood
  • Urban Space
  • Zanjan

احمد زاده، بهنام (1381)، ایجاد مراکز محله در شهر شیراز، مطالعه موردی منطقه چهار شهرداری شیراز، پایان­نامه دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز.

امیر حاجلو و زنگانه، الهام و ابوالفضل (1391)، تحلیل تأثیر مؤلفه­های کالبدی در هویت محله تجریش، ماهنامه شهر و منظر، سال سوم، شماره 28، ص 22-31.

بهزادفر، مصطفی (1386)، هویت شهر نگاهی به هویت شهر تهران، چاپ اول، انتشارات شهر، تهران.

 پاکزاد، جهانشاه (1385)، مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، انتشارات شهیدی، تهران.

ثقه­ الاسلامی و امین ­زاده، عمیدالسلام و بهناز (1392)، بررسی تطبیقی مفهوم و اصول به کاررفته در محله ایرانی و واحد همسایگی غربی، فصلنامه هویت شهر، شماره 13.

دهخدا، علی اکبر (1337)، لغت­نامه، دانشگاه تهران، تهران.

-         حبیبی و پوراحمد و مشکینی، کیومرث و احمد و ابوالفضل (1387)، از زنگان تا زنجان (سیری تاریخی بر تحولات کالبدی - فضایی بافت کهن شهر)، دانشگاه زنجان، زنجان.

خان­ بابایی، بهرام (1392)، طراحی محورهای تاریخی -مذهبی شهر با رویکرد گردشگری شهری (نمونه موردی: خیابان مسگرها حد فاصل بازار تا امام­زاده ابراهیم زنجان)، پایان­نامه، استاد راهنما: اسماعیل دویران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه طراحی شهری.

سجادى، جعفر (1338)، فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی، بی­جا، بی­نا.

فرجامی، محمدرضا (1383)؛ ابعاد هویت شهری، مجموعه مقالات همایش مسایل شهرسازی، جلد اول، ساخت کالبدی شهر.

فلاحت، صادق (1385)، مفهوم حس مکان و عوامل تشکیل دهنده آن، نشریه هنرهای زیبا، شماره 26.

فلاحت، محمدصادق (1384)، نقش طرح کالبدی در حس مکان مسجد، نشریه هنرهای زیبا، شماره 22.

فکوهی، ناصر (1383)، انسان شناسی شهری، نشر نی، تهران.

ینچ، کوین (1374)، سیمای شهر، ترجمه منوچهر مزینی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

معین، محمد (1378)، گزیده فرهنگ معین، مرکز فرهنگی انتشاراتی رایحه، تهران.

میرمقتدایی، مهتا (1383)، معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها، نشریه هنرهای زیبا، شماره 16.

نوربرگ شولز، کریستین (1381)، معماری: حضور، زبان و مکان، مترجم علیرضا سید احمدیان، انتشارات مؤسسه معمار.

نوفل، سید علیرضا و همکاران (1388)، بررسی و ارزیابی شاخص­های موثر در هویت شهری (نمونه موردی محله جلفا در شهر اصفهان)، مجله آرمانشهر، شماره 3، ص 57-69.

Canter, D (1971), the Psychology of Place, London: the Architectural Press.

Eben Saleh, M. A (2000), The architectural form and landscape as a harmonic entity in the vernacular settlements of Southwestern Saudi Arabia .Habitat International 24, p 411-453.

GUSTAFSON, PER (2001), MEANINGS OF PLACE: EVERYDAY EXPERIENCE AND THEORETICAL CONCEPTUALIZATIONS, Journal of Environmental Psychology, number 21.

Hidalgo, M.C, Hernandez, B. (2001). Place attachment: Conceptual and empirical question, Journal Of Environmental Psychology, 21, pp 273-281.

Lynch, Kevin (1974), The image of the City, Cambridge: MIT Press.

Relph, E (1976), Place & Placelessness, pion, London.

Ujang, Norsidah (2012), Place Attachment and Continuity of Urban Place Identity, Procedia - Social and Behavioral Sciences, number 49,p 156 – 167

Ujang. Norsidah, Zakariya. Khalilah (2015), The Notion of Place, Place Meaning and Identity in Urban Regeneration, Procedia - Social and Behavioral Sciences, number 170, p709 – 717.