نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 فرهنگی

چکیده

یکی از نیازهای جامعه انسانی که در کنار بنادر زندگی می کنند وجود فضاهای شهری متناسب با اقلیم منظر زیباشناختی ساحل است، مکانی که به تعاملات اجتماعی و توقعات انسان ها از شهرها به خصوص شهرهای ساحلی پاسخگو باشد. هدف از ارائه این نوشتار نشان دادن اهمیت و جایگاه درخت خرما ( نخل ) در فضاهای شهری و ارتقای کیفیت بصری این فضاها به وسیله این عنصر طبیعی ارزشمند است. در این پژوهش موضوع و اهدافی که برای آن پیش بینی شده است از نوع توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان بندر بوشهر بوده که درسال 1394 با استفاده از فرمول کوکران تعداد 248 نمونه تعیین گردیده و به روش تصادفی ساده مورد پرسشگری مستقیم قرار گرفته اند. پس از جمع آوری اطلاعات میدانی و پرسشنامه، روابط بین متغییر پژوهش از طریق آماره های توصیفی و آماره های استنباطی در قالب نرم افزار SPSS 22 مورد بررسی قرارگرفته است. براساس تحلیل انجام شده بین نقش و جایگاه درختان نخل و ارتقای کیفیات بصری – زیبا شناختی پیاده راه های ساحلی شهر بوشهر ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ به طوری که 76/7 درصد شهروندان تاثیرگذاری درختان نخل بر ارتقای کیفیات بصری – زیباشناختی پیاده راه های ساحلی شهر بوشهر را خوب تا عالی ارزیابی نموده اند. مطالعات در مورد درختان نخل نشان داد که فضاهای سبز و سایه گستر همراه با زیبایی های بصری آن باعث افزایش ارتقای کیفیت بصری و زیبایی شناختی پیاده راه های ساحلی شده و درنتیجه افزایش رضایت شهروندان را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Palm tree standing in improving the visual quality coastal walk Case Study: Walking the coastal city of Bushehr

نویسندگان [English]

  • M. Alimardani 1
  • H. Mahmoudi 2

چکیده [English]

A society needs people who live along the harbor urban spaces with climate aesthetic perspective beach, a place where social interaction and expectations of the people of the cities, particularly coastal cities be held accountable. The purpose of this paper is to show the significance of palm trees (palm) in urban areas and improve the visual quality of these spaces by this natural element is valuable. In this research the subject and the purposes for which it is predicted descriptive-analytic. The study population was all citizens in Bushehr port in 1394 using a sample of 248 samples randomly determined and have been directly questioned. After collecting the data and questionnaire study relationships between variables through descriptive statistics and inferential statistics in SPSS 22 software is discussed. Based on the analysis performed the role of palm trees and improving visual - aesthetic walk the coastal city of Bushehr there is a significant positive relationship, so that 76/7 percent of visual impact of palm trees on the promotion of quality - aesthetic walk have evaluated coastal city of Bushehr good to excellent. Studies show that green spaces and palm trees overshadow along with its visual beauty enhances the visual and aesthetic quality of coastal walk and thus increase the satisfaction of the citizens will follow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:"visualquality"
  • "urbanspace"
  • "identity"
  • "palmtrees"
  • "Beach"