نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

شاخص های مسکن از مهمترین موارد در برنامه ریزی ها و شناخت وضع موجود است که بررسی آن باعث می شود در اولویت های برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات به نحوی مطلوب تاثیرگذار واقع شوند. کلانشهر تهران به عنوان پایتخت و پرجمعیت ترین شهر کشور دارای مشکلات متعددی در بخش مسکن می باشد که توجه به برنامه ریزی های متناسب با شرایط موجود در جهت بهبود وضعیت مسکن در آینده باید مد نظر قرار گیرد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی وضع موجود مساکن مناطق 22 گانه با استفاده از داده های کمی و کیفی پرداخته شده است و برای بررسی تفاوت و اختلاف بین مناطق از تکنیک های TOPSIS,SAW & VIKOR و تاکسونومی عددی استفاده شده است و برای دستیابی به نتیجه نهایی از این تکنیک ها از روش کپلند بهره گرفته شد و به رتبه بندی نهایی اقدام شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این امر است که مناطق 1 و 3 بسیار مناسب و مناطق 18 و 19 دارای شرایط نامطلوب هستند. لذا با استفاده از نتایج حاصل مناطق نامناسب به عنوان گروه های هدف دارای اولویت برنامه ریزی شناسایی شده و در امر برنامه ریزی نیز سناریوهای لازم و مرتبط با شرایط خاص منطقه ارائه شده است. وهمچنین در ادامه با روش های کمی موجود به پیش بینی مسکن مورد نیاز در سال های آتی پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey and Analysis urban Housing Indicators to Access Priorities Planning for Housing Case Study: 22 districts of Tehran

نویسندگان [English]

  • Gh. Latifi 1
  • M. Sheikhy 1
  • Sh. Isaloo 2

چکیده [English]

Housing index of the most important aspects of planning and knowledge of the status quo that makes it a priority review of planning and proposals to be influential optimally. Metropolis Tehran, the capital and most populous city in the country has many problems in the housing sector, which according to plans in accordance with the conditions in order to improve housing in the future should be considered. In this study using the analytical description to review the status quo housing - 22 areas using quantitative and qualitative data and To examine the differences between the regions of used techniques TOPSIS, SAW & VIKOR and numerical taxonomy. To achieve the end result of this technique was used Copeland method was used and the final ranking. The results of this study show that the regions 1 and 3 great and regions 18 and 19 are undesirable conditions. with the use of the results deprived areas as priority target groups were identified in the planning and scheduling necessary scenarios and associated with the specific conditions of the region . And also to continue with quantitative methods available to predict the housing was needed in the coming years

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing Indicators
  • Planning for Housing
  • 22 districts of Tehran
  • Techniques ranking