نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد/دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

2 دانشیار/دانشکده معماری و شهرسازی/دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده

روند توسعه پایدار در ساختمان نیاز به سیستم های کارآمدی را که منجر به بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان می شوند، افزایش داده است. سیستم بام سبز گسترده یکی از روش های مطلوب صرفه جویی در مصرف انرژی است که بشر را از منافع زیست محیطی و زیبایی شناسانه نیز بهره مند می گرداند. این مقاله به منظور ارزیابی رفتار حرارتی بام سبز و پایداری آن در اقلیم گرم و خشک ایران انجام گرفته است. روش تحقیق در این مقاله از نوع کمی بوده، همچنین از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی برای تکمیل مطالب، بهره گیری شده است. ابتدا با استفاده از یک نرم افزار شبیه ساز انرژی ( دیزاین بیلدر ) تاثیر عواملی از جمله ارتفاع گیاه، شاخص مساحت برگ و ارتفاع بستر گیاه برای محاسبه مصرف انرژی سالیانه در یک ساختمان مسکونی متداول در اقلیم گرم و خشک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، سپس با ارزیابی بهینه ترین راهبردها در سه عامل مذکور، مقدار بهینه سازی مصرف انرژی با بهره گیری از بام سبز اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی ها حاکی از آن است که بام سبز گسترده یک راهکار عملی در بهره وری انرژی در اقلیم گرم و خشک محسوب شده و می توان با بررسی ساز و کارهای بهینه سازی کاربرد آن در این اقلیم از منافع متعدد آن بهره مند گردید. همچنین، با ارزیابی راهبردهای مذکور در این ساختمان مسکونی، تا حدود 8/54 % در مصرف انرژی سالیانه آن صرفه جویی به عمل آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thermal Performance Evaluation of Green Roof on Sustainability and Energy Efficiency in Residential Buildings in Hot and Dry Climates of Iran

نویسندگان [English]

  • elaheh adibi 1
  • Esmael Zarghami 2

چکیده [English]

The process of sustainable development in the building has increased the need for effective systems that contribute to energy efficiency in buildings. Extensive green roof system is one of the ideal ways to save energy that use mankind from environmental and aesthetic benefits. This study was conducted to evaluate the thermal behavior of green roofs and its stability in the hot and dry climate of iran. This present paper has a quantitative research method and also has been used from the document and library studies to complete the content. First, by using an energy simulation software (Design Builder) has been analysed the impact of factors such as plant height, leaf area index and plant bed height to calculate the annual energy consumption in a common residential building in hot and dry climates and then measured the amount of energy efficiency by assessing the most optim solutions. Simulation results show that extensive green roof is a practical strategy in energy efficiency and can be used of multiple advantages by exploring ways to optimize its use in this climate. Also, by the evaluation of the solutions has been saved up to about 8/54% in annual energy consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • Energy efficiency
  • green roof
  • Hot and dry climate