نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 خبرنگار

2 استاددانشگاه

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

بانگاهی به وضعیت وشرایط کنونی شهرهای کشورمان می توان گفت که فضایی را که واقعاً بتوان آن را میدان شهری نامید در آن یافت نمی شود و اگر هم باشد در اثر رشد نامناسب این شهرها کارکرد اجتماعی خود را از دست داده و به مکانی برای ارتباط و گذر ماشین ها تبدیل شده‌است. در این مقاله دو میدان تجریش در منطقه 1 شهرداری تهران ومیدان امام خمینی(توپخانه)واقع در منطقه 12این شهر را مورد بررسی تطبیقی قرار داده ایم. این بررسی مبتنی بر شیوه کتابخانه ای، اسنادی و پرسشنامه ای و روش پژوهش تحلیلی –استنباطی بوده است . جامعه آماری در این تحقیق، ساکنین فضای پیرامونی دو میدان با شعاع دید وعمق 100-75 متر می باشد. داده های لازم پس از جمع آوری،از طریق نرم افزارspss تجزیه و تحلیل شده است. به منظور سنجش و ارزیابی روابط احتمالی میان متغیرهای فرضیه از روش ضریب همبستگی کندال، رگرسیون و آزمون T مستقل استفاده گردیده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب 792/0 حاصل گردید، و برای تعیین روایی پرسشنامه نیز از نظر اساتید و کارشناسان متخصص استفاده شده است. باتوجه به یافته های تحقیق متاسفانه هردو میدان مورد مطالعه باوجود دارا بودن ازش های تاریخی وفرهنگی ونیز پتانسیل طبیعی وتفرجگاهی(میدان تجریش)اکنون در شرایط مناسبی قرار ندارند و فقط نام میدان را ازگذشته خود به همراه داشته ولی در عمل تبدیل به عنصربی هویتی چون فلکه شده اند.که در پی آن نقش عابرین پیاده کمرنگ وحضور اتومبیل ها درپیرامون آن پررنگ شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of internal and external factors in creating a framework and perspective of urban squares Case Study: Tajrish and Tehran Imam Khomeini Square

نویسندگان [English]

  • donya abbasi kasbi 1
  • MohammadTaghi Rahnamaei 2
  • HusseinAli Ghanbari 2
  • Amir Oshnooei 3

چکیده [English]

Today, space that could be called the urban squares in cities can not be found. If there are urban areas due to poor growth of these cities lost their social function and has become a place for communication and the passing cars. In this article Tajrish and urban squares in Tehran Imam Khomeini located in districts 1 and 12 in Tehran, studied comparative study placed. The study is based on library research, documents and questionnaires and analytical research method - has been analyzed. The population in this study, residents of the surrounding area with a radius of vision and depth of 100-75 meters. After collecting the necessary data, the analysis is spss software. In order to measure and assess potential relationships between variables hypothesis Kendall correlation coefficient, regression, T-test was used. Cronbach's alpha was used to determine the reliability coefficient obtained 792/0, and to determine the validity of teachers and experts have been used. According to the findings of the study, despite having asked Unfortunately, both historical and cultural as well as the potential of nature is not in good condition and the name of your past have, but in practice into roundabout element of Bi identity followed by the pedestrian light sticks around it highlighted the presence of cars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal and external factors of urban"
  • square body"
  • comparative"
  • urban landscape"

آسیابی، محمد (1389) میادین شهری معنا ومفهوم تا واقعیت آن در شهرهای ایران، ناشر: طحان، چاپ اول.

آزاد، زهرا، پرتوی، پروین (1391)بررسی تطبیقی جایگاه میادین تهران در حفظ و ارتقای خاطره جمعی شهروندان (نمونه موردی: میدان تجریش و میدان بهارستان) فصلنامه علمی پژوهشی، مطالعات شهری، پاییز، شماره چهارم.

بردی آنا، مرادنژاد رحیم(1390) مقدمه­ای بر میدان­های شهری، ناشر انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ اول.

پاپلی یزدی، محمدحسین، سناجردی، حسین (1389) نظریه­های شهر و پیرامون، انتشارات سمت .

حبیبی، محسن (1387) از شار تا شهر، تحلیلی تاریخی ازمفهوم شهر و سیمای کالبدی آن تفکر، تأثر، دانشگاه تهران.

خسروی، بنفشه (1390) طراحی فضاهای شهری (گره‑ها) بدون کربن (نمونه موردی: میدان تجریش) پایان­نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس.

رهنمایی، محمدتقی (1387) مجموعه مباحث و روش­های شهرسازی جغرافیا، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تهران، چاپ چهارم.

سعیدی،عباس (1388):منظر شهری: در دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، تهران.

شکوئی، حسین (1382) دیدگاه­های نو در جغرافیای شهری، جلد اول،چاپ ششم، انتشارات سمت.

شفیعی ثابت، ناصر (1387-1386) تحولات کالبدی-فضایی روستاهای پیرامون کلان­شهر تهران با تأکید بر تغییرات کاربری اراضی کشاورزی (84-1355) مورد روستاهای ناحیه رباط کریم. رساله دکتری دانشکده علوم زمین دانشگاه شهیدبهشتی.

طهوری علی ،حسین رضوی، سروناز (1389) میدان قلب تپنده شهر، کتاب ماه علوم اجتماعی، آبان ماه، شماره32

عظیمی، نورالدین (1385) بررسی عملکرد میدان و فلکه در شهرهای امروز ایران، مطالعه موردی شهررشت، معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان.

عقیلی، کیاوش (1391) طراحی میدان شهری بر اساس تأثیر متقابل فرهنگ و الگوهای رفتاری (نمونه موردی: شهراصفهان)، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته طراحی شهری، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

عمید، حسن (1389) فرهنگ فارسی عمید جیبی، تهران؛راه رشد.

کنیرش، یورگن، ترجمه فریدون قریب (1388) میدان­های شهری معماری وطراحی فضاهای باز، ناشر: دانشگاه تهران،چاپ اول.

کلانتری خلیل آبادحسین، اخوت، هانیه (1390) برنامه ریزی منظر شهری، ناشر:پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی، سازمان زیباسازی شهرتهران،چاپ اول.

لنگ جان (1386) طراحی شهری، ترجمه سیدحسین بحرینی، تهران، دانشگاه تهران.

منصوری، سیدامیر (1389)چیستی منظر شهری، بررسی تاریخی تحولات مفهومی منظر شهری درایران، ماهنامه منظر، شماره نهم.

مهندسان مشاور مانیستا پارسه (1388) طرح ساختارشناسی هویت محله­ای شهرتهران، گزارش مطالعاتی پهنه محله­ای تجریش (مطالعات اولیه غیرمصوب)، شرکت توسعه فضای فرهنگی.

نامور مطلق، بهمن، زندی­زاده هومن (1392)دانش­های تطبیقی، نگاهی گذرا به یکی از صورت بندی­های معرفتی، دو فصلنامه پژوهش­های ادبیات تطبیقی، دوره ی 1، شماره 2، پاییز و زمستان، صص115-128

نژادستاری، سعیده (1390)نقش میدان­های شهری و بررسی عواقب ناشی از تنزل جایگاه آن در شهرهای امروزی با تأکید بر شهرهای ایرانی، فصلنامه علمی-پژوهشی شهر ایرانی اسلامی، شماره سوم.

نجفی، ابوالحسن (1390)؛ غلط ننویسیم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ شانزدهم.

Li, Mimi, (2003) -Urban Regeneration Through Public Space:A Case Study in Squares in Dalian- China, , A thesis, presented to the University of Waterloo, in fulfillment of the, thesis requirement for the degree of, Master of Arts, in, Geography.

http://fa.wikipedia.org.