نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید رجایی

2 دانشگاه شهیدرجایی تهران

چکیده

در گذشته اسایش حرارتی از طریق طراحی ساختمان و تعداد معدودی از تجهیزات ساختمانی ایجاد می شد. و انتخاب فرم پوسته مناسب یکی از شیوه های مورد توجه در معماری بود. چنین شرایطی در دهه 1960 بسیار دگرگون شد و تامین گرمایش و سرمایش و روشنایی ساختمان از طریق تجهیزات مکانیکی و استفاده از سوخت های فسیلی جنبه ای محوری و اصلی به خود گرفت . متعاقب بحران انرژی ایجاد شده از این طریق در سال های پیشین و الودگی های محیط زیستی، مجددا بهترین حالت گرمایش و سرمایش، توجه به طراحی ساختمان و استفاده از انرژی های پاک شد. در میان اجزاء ساختمانی ساختمانی ، بام که نقش اساسی در تبادل حرارتی دارد اغلب، نادیده گرفته شده است. بنابراین پژوهش پیشرو در نظر دارد ، در اقلیم کوهستانی(کرج) در مورد مقایسه میان چهار تیپ سقف غالب از جمله تخت ، یک طرفه، دو طرفه و چهار طرفه با زوایای مختلف بحث کند. هدف ان دست یابی به فرم و زاویه بهینه سقف شیبدار در این منطقه بر اساس انرژی دریافتی از طریق تابش خورشید ، می باشد. روش تحقیق در این مقاله بر اساس مدلینگ و مشابه سازی کامپیوتری صورت گرفته است. نتایج انالیز مدل های شبیه سازی شده، سقف بهینه و مناسبترین زاویه ان را در سقف های شیبدار با مساحت کف ثابت با توجه به انرژی دریافتی در فصل زمستان را در مدل های بررسی شده نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of slope shape roofs in heating energy consumption Based on energy gain

نویسندگان [English]

  • Ali Sharghi 1
  • nazanin azimi 2

1 shahid rajaei university

2 shahid rajaei university

چکیده [English]

In the past, thermal comfort was achieved through building design and some of construction equipment, and choosing a suitable shell form was one of the favored methods in architecture. These circumstances changed in 1960s and heating, cooling and lighting of the buildings through mechanical equipment achieved a key and pivotal role. Following energy crisis which resulted, paying attention to the building design turned once again to the best heating and cooling method. In addition, Iran's geographical position makes it possible to obtain a considerable amount of radiant energy. In such circumstances, designing architectural components of the building properly can lead to a reduction in its energy consumption. Among these components, roof, which plays a major role in receiving energy and consequently the thermal comfort of the building, is ignored. The study discusses four common types of the roof in cold and dry climates (Karaj), including flat, one-way, two-way and four-way with different angles. Research Methodology is based on modeling and simulation, and the main goal of the study is to achieve optimum form and slope of the roof according to the mean radiant temperature, which is one of the major factors in thermal comfort. The results represent most optimal roof and its optimum angle in sloping ceiling with fixed floor area, according to the energy gain in the surveyed models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Architecture
  • Roof shape
  • thermal comfort
  • energy gain
  • Energy consumption

شفیعی، مریم، فیاض، ریما، حیدری ، شاهین. (1392). فرم ساختمان بلند برای دریافت انرژی تابشی در تهران، نشریه انرژی ایران، دوره16، شماره47.

کاری، بهروز محمد. (1388). اصول و روش­های عایق کاری بر اساس مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی). مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، چاپ دوم، نشریه ک-443.

گرامیان، فرناز. (1390). طراحی مجتمع مسکونی پایدار. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت.

مردانی، شیوا. (1390). مجموعه اقامتی محیطی خودکفا از لحاظ انرژی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت.

مسندی، مریم، حیدری، شاهین. (1389). شبیه سازی بام­ها راه­کار بررسی دقیق تأثیرات دمایی در محیطی مجازی. نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، شماره42.

نیلسن، هالگر کاک. (1389). معماری همساز با اقلیم، اصول طراحی مماری زیست­محیطی در مناطق گرم، ترجمه فرزانه سفلایی،

مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، چاپ اول.

Badri, negar, fakhari, maryam,haghshenas, mahya, mahdavinejad, mohammadjavad, (2013). The Role of domed shape roofs in energy loss at night in hot and dry climate(case study: Isfahan historical mosques domes in iran) american journal of civil engineering and architecture, vol1, no6.

Ghaedi, Abdolkarim ,Ghaedi , Hojat and Hamed Ghaedi,(2012),” ‘The role of roof shapes in design of green building systems(case study:iran, Bandar abbas), procedia apcbee.

ghaedi, abdolkarim, ghaedi , hojat, ghaedi, hamed(2012),the role of roof shapes in design of green building systems(case study:Iran, Bandar abbas), sciverse sciencedirect, ICESD 2012, 5-7 JANUARY, HONG KONG, PP 335-340.

mahdavi nejad, mohammad javad, badri, negar ,fakhari ,haghshenas(2013)  , “the role of domed shape roofs in energy loss at night in hot and dry climate(case study :Isfahan historical mosques domes in iran), american journal of civil engineering and architecture, vol , 1 , no, 6.

mahdavinejad, mohammad javad, ghaedi, hojat, ghasempoorabadi ,mohammadhosein, nikhoosh,negin,(2012) “the role of roof shapes in design of green building systems(case study:iran, Tehran) ,international conference on future environment and energy IPCBEE, vol 28, IACSIT PRESS,singapoore