نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی دانشگاه آزاد واحد قم

3 دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تفرش

چکیده

انسانها زندگی به صورت گروهی را تا آنجا که به حریم خصوصی لطمه وارد نکند دوست دارند. آنچه می بایست در طراحی فضاهای مسکونی در نظر گرفته شود به کارگیری معیارهایی است که شرایط محیط زندگی را برای افراد و ساکنین مجتمع مطلوب نموده و کیفیت آن فضاها را افزایش می دهد. هدف از این تحقیق بررسی مولفه‌های سنجش کیفیت در شهرک های مسکونی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی پیمایشی می باشد و از فن پرسشنامه به جهت بدست آوردن داده های میدانی استفاده گردیده است. هم چنین محدوده مورد مطالعه در این تحقیق، شهرک امید شهر تهران می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مولفه ی بصری، ادراکی، اقتصادی، اجتماعی و زمانی با میانگین بالای3 در شهرک امید موثر بوده است و مولفه ی اجتماعی با میانگین پائین تر از 3 تاثیرگذار نبوده است. هم چنین بیشترین میزان تاثیر سنجش کیفیت با میانگین 4.28 مربوط به مولفه ی کالبدی می باشد. به طوری که این امر بیانگر مطلوب بودن طراحی و ساخت در مجتمع مسکونی امید است و نشان میدهد که ساکنین مجموعه از محل سکونت خود رضایت دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examination to assess the quality of residential townships - Case Study: settlements of Omid-

نویسندگان [English]

  • S.B. Hosseini 1
  • M. Kameli 2
  • M. Safari 3
  • A. Mirfakhraee 3

2 Azad Uni.

3 Azad Uni. of Tafresh

چکیده [English]

Humans live in groups, as they do not threaten the privacy of love. The aim of this study is to evaluate the quality of the components in residential settlements. The research method is descriptive survey and questionnaire technique was used to obtain field data. The area under study in this research, the City of Hope in Tehran. The most effective measure is the physical component of quality with an average of 4.28.Humans live in groups, as they do not threaten the privacy of love. The aim of this study is to evaluate the quality of the components in residential settlements. The research method is descriptive survey and questionnaire technique was used to obtain field data. The area under study in this research, the City of Hope in Tehran. The most effective measure is the physical component of quality with an average of 4.28.Humans live in groups, as they do not threaten the privacy of love. The aim of this study is to evaluate the quality of the components in residential settlements. The research method is descriptive survey and questionnaire technique was used to obtain field data. The area under study in this research, the City of Hope in Tehran. The most effective measure is the physical component of quality with an average of 4.28.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality assessment
  • housing
  • residential townships