نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشیار گروه معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

3 استادیار گروه معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده

ارزش‌های بومی و منطقه‌ای نزد صاحب نظران و هنرمندان بسیار پر اهمیت‌تر از آن است که بتوانند علاقه فزاینده به جهانی شدن را در آن‌ها ایجاد کند. معماری پایدار که در بناهای سنتی ایران وجود دارد، با شاخصه‌هایی چون توجه به ویژگی‌های اقلیمی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی- فرهنگی عجین می‌باشد. در معماری سنتی ایران ساختمان براساس فرهنگ و هویت قومی ایرانی شکل گرفته است و هیچگاه نوع پلان بر خلاف باورهای دینی و عقیده‌ای پایه‌گذاری نشده‌اند. در گذر زمان به خاطر ناملایمات اجتماعی و دور شدن جوامع از ارزش‌های اجتماعی خودی و بومی، معماری‌های دیگری حاکم شدند. که سرتاسر مشکل بودند، جوامع در جستجوی علت و راه حل برای آن مشکلات بحث پایداری و معماری پایدار را پیشنهاد کرده است. چه بسا که معماری بومی مصادیق بارز و دلنشینی برای معماری پایدار باشد. هدف تحقیق حاضر این می‌باشد که اصول معماری بومی که با مولفه‌های معماری پایدار تطبیق دارد و شیوه‌های احیاء و دوباره به‌کارگیری آن‌ها تدوین گردد. روش پژوهش این نوشتار مبتنی بر تحلیل توصیفی و مطالعات کتابخانه‌ای است. نتایج پژوهش نشان داد: مهم‌ترین اصل، همسازی و تطابق کالبد این مساکن با بوم جغرافیایی و اجتماعی آنهاست. علاوه بر آن، در یک جمع-بندی «تکنیک‌ها و فنون بکار رفته در مساکن سنتی ایران، کارآیی استفاده از این فنون و ابعاد پایداری مساکن با کاربرد این فنون» آورده شده که می‌توان از آن‌ها به‌عنوان مبنایی در راستای تعریف الگوی مسکن پایدار ایرانی بهره جست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of sustainable architecture and compliance with the vernacular architecture of traditional houses in Iranian-Islamic

نویسندگان [English]

  • A. Sadat 1
  • E. Zarghami 2
  • A. Khaki 3

چکیده [English]

Local and regional values with scholars and artists than it is very important that the growing interest in globalization can make them. Sustainable architecture in Iran's traditional buildings, with due regard to climatic factors such as economic factors, socio-cultural factors are intertwined. The traditional architecture of the building is based on Iranian culture and ethnic identity and the type of plan, unlike religious beliefs and belief has never been established. Over time away because of social adversity own social values and indigenous communities, other architectures were dominating. The whole problem, the cause and solution to the problems of the communities in search of stability and sustainable architecture has proposed. Perhaps the best examples of vernacular architecture and pleasing for sustainable architecture. The aim of this study is that vernacular architecture with components of sustainable architecture principles and methods of implementation of rehabilitation and re-employing them should be developed. Research method This article is based on a descriptive analysis and library studies. The results of this study sustainable architecture and optimal use of this principle is to achieve sustained for home. Finally, to provide useful guidelines for the design of "sustainability" and "sustainable development" achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Sustainability”
  • “Iranian House”
  • “ identity”
  • “ traditional architecture”
  • “ vernacular architecture ”