نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فرهنگی

2 هئیت علمی دانشگاه

چکیده

هدف اصلی طراحی فضاهای شهری، ارتقای کیفیات زندگی و ایجاد محیطی آرام و جذاب برای شهروندان است. مبلمان شهری به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عناصر محیط شهری، سهم بسزایی در مطلوبیت فضا دارد. از سوی دیگر استانداردهای مبلمان شهری منجر به افزایش کارآیی این عناصر، پایداری بیشتر مبلمان شهری و ارتقای سطح رضایت کاربران می‌شود. در این پژوهش موضوع و اهدافی که برای آن پیش‌بینی شده است از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان بندر بوشهر بوده که درسال 1394 با استفاده از فرمول کوکران تعداد 248 نمونه تعیین گردیده و به روش تصادفی ساده مورد پرسشگری مستقیم قرار گرفته اند. پس ازجمع‌آوری اطلاعات میدانی و پرسشنامه، روابط بین متغییرهای پژوهش از طریق آماره‌های توصیفی و آماره‌های استنباطی در قالب نرم افزار SPSS 22 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس تحلیل انجام شده بین نقش مبلمان شهری و ارتقای کیفیات بصری – زیبا‌شناختی پیاده‌راه‌های ساحلی شهر بوشهر ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین زیبایی و کیفیت مبلمان نیز بر ارتقای شاخص‌های بصری پیاده‌راه‌های ساحلی تاثیر مثبت و معناداری ایجاد می‌نماید. به‌طوری که 9/69 درصد شهروندان تاثیرگذاری کیفیت مبلمان شهری و نیز 9/91 درصد تاثیرگذاری زیبایی مبلمان شهری را بر ارتقای کیفیات بصری – زیباشناختی پیاده‌راه‌های ساحلی شهر بوشهر را خوب تا عالی ارزیابی نموده‌اند. بنابراین با استفاده از اصول و مبانی حاکم بر هر یک از عناصر تأثیرگذار بر مبلمان شهری باید به ساماندهی محیط ها و منظر پیاده‌راه‌های ساحلی پرداخت و با خلق گزینه‌های ممکن و سازگار به محیطی مناسب و ایده‌آل نایل آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Urban furniture visual and aesthetic role in promoting coastal walk, Case Study: Implementing the coastal city of Bushehr

نویسندگان [English]

  • H. Mahmoodi 1
  • M. Alimardani 2

چکیده [English]

The main objective of the design of urban spaces, improving the quality of life and create a quiet and attractive to citizens. Urban furniture as one of the main elements of the urban environment, contributes to the utility space. On the other hand leads to increased efficiency standards for urban furniture elements, urban furniture, and improve user satisfaction will be more stable.. In this study, the subject and the purposes for which it is predicted descriptive-analytic. The population of this research is that all citizens of Bushehr in 1394 and has been determined using a sample of 248 randomly samples were directly questioned. After collecting field data and questionnaire, the relationships between variables through descriptive statistics and inferential statistics in SPSS 22 software is discussed. Based on the analysis performed the role of urban furniture and visual aesthetic quality of the coastal city of Bushehr walk there is a significant positive relationship. The beauty and quality of furniture also enhance the visual indicator provides a positive and significant impact on coastal walk. So the impact of 69/9 percent of urban furniture quality, as well as 91/9 of an impact on the quality of visual beauty of urban furniture - aesthetic walk the coastal city of Bushehr has been good to excellent evaluation. So with the principles governing the organization of each of the elements affecting the environment and urban furniture should walk the coastal landscape, and the creation of ideas on possible options and adapts to the environment achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: visual and aesthetic qualities
  • walk the coastal
  • urban furniture
  • Bushehr