نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، رشت ، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

شبکه معابر به عنوان ستون فقرات پیکر شهری و شاخصی ارزنده برای ارزیابی مفاهیمی چون؛ توسعه شهری پایدار، رشد هوشمند و شاخص نفوذ‌پذیری مطرح می‌باشد. پس هرچه میزان برخورداری و سهم هر یک از واحدهای شهری از معابر و شبکه دسترسی‌ها بیشتر باشد، بستر توسعه از درون فراهم‌تر می‌شود. لذا، معابر شهری (اصلی و فرعی) یکی از عناصر و مفاهیم جغرافیایی توسعه می‌باشد. هدف مطالعه حاضر مقایسه کارایی(برخورداری) نسبی مناطق شهری اهواز و شناسایی مناطق کارآ به لحاظ کارآیی توسعه معابر شهری است. روش تحقیق حاضر از نوع تحلیلی-کاربردی بوده و جامعه آماری تحقیق حاضر را مناطق 8 گانه شهر اهواز تشکیل می‌دهد. روش تحلیل داده‌ها نیز مبتنی بر تکنیک تحلیل پوششی داد‌ها بوده و برای تعیین ضریب کارایی واحدهای مورد بررسی، مشخص کردن واحدهای کارآ و ناکارآ و همچنین میزان پیشنهادی شاخص‌های مورد استفاده از 2 رویکرد مدل CCR (خروجی محور و ورودی محور) و برای رتبه بندی واحدهایی که با مدل CCR کارا شدند، از روش اندرسون-پیترسون(AP) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که طبق مدل CCR ، مناطق 8، 3، 4 و 2 شهر اهواز کارآ هستند که در تلفیق با کارآیی برتر(AP)، رتبه بندی نهایی این مناطق، گویای اولویت‌بندی گزینه‌ها به صورت مناطق 2، 3، 4، 8، 5، 7 ، 8 و منطقه 1 شهری می‌باشد..

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment the Efficiency of Passages Development (Case study: Ahwaz City)

نویسندگان [English]

  • Z. Fanni 1
  • F. Barandak 2
  • F. Ghasemzadeh 3

چکیده [English]

Urban Passages network is under consideration as the backbone of city and are an important indicator to assess concepts such as sustainable urban development, smart growth and permeability index. So, how is increased the contribution of each urban units of passages and network access, Will be provided field of development from the inside. So, City passages (main & subs) is one of the elements and geographical concepts development. The purpose of present study is to compare the relative efficiency of urban areas in Ahvaz and identify the efficient area, in terms development of city passages. In the present study, Applied-analytical method was used and statistical population includes urban areas in Ahvaz (8 urban area in Ahvaz). Data Envelopment Analysis (CCR model) is used to determine the efficiency ratio of Decision Making Units (DMUs) and to distinguish efficient and inefficient Decision Making Units. For the units that are identified as efficient by Data Envelopment Analysis (CCR model), Anderson–Pearson (AP) was used. Data analysis and findings showed that areas of 8, 4, 3 and 2 Ahvaz city have been efficient Data Envelopment Analysis (in CCR model) that Final ranking Indicates prioritize options in order is Region 2, 3, 4, 8, 5, 7, 8 and 1 urban area. Finally, for offer the optimal amount of inefficient units to achieve efficiency, virtual areas were introduced as a pattern for inefficient areas. Inefficient areas will achieve efficiency if they can be promoted to achieve the conditions of their similar virtual areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Efficiency
  • Physical development
  • Passages development Indicators
  • Ahwaz city