نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان

2 عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید رجایی

3 دانشوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران

4 کارشناس ارشد

چکیده

همزمان با بلوغ پارادایم اجتماعی در سه دهة اخیر و رواج رویکرد مکان‌سازی، دیدگاه‌های جدیدی در طراحی‌شهری به تأسی از آن شکل گرفته‌اند، با این حال به نظر می‌رسد از اعتبار بالایی جهت استفاده در این حرفه، برخوردار نیستند. بنابراین، هدف اصلی پژوهش بررسی جایگاه این دیدگاه‌ها، براساس معیارهای مرز مفهوم‌سازی می‌یاشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه‌ای می‌باشد و از لحاظ روش تحقیق توصیفی‌‌_تحلیلی است. ماهیت داده‌ها، از نوع کیفی بوده و چارچوب نظری با استفاده از روش کتابخانه‌ای بررسی گردیده‌است. بر این اساس، هفت دیدگاه جدید طراحی شهری براساس معیارهای مرز مفهوم‌سازی، به روش فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)، با مشورت 8 نفر از اعضای محترم هیئت علمی مورد ارزیابی قرار گرفتند و مشخص گردید که کدامیک، در حوزه طراحی-شهری خودآگاه و ناخودآگاه و کدام غیرطراحی‌شهری می‌باشند. ضرورت انجام پژوهش در این است که به محققان و پژوهشگران در این حوزه، در مورد اعتبار و جایگاه دیدگاه‌‌های مذکور، آگاهی‌ می‌دهد که طرحِ هر دیدگاه جدیدی به منزلة کاربردی بودن آن نبوده و ممکن است قابلیت ارجاع را نداشته‌باشد. پر واضح است که انتخاب و استفاده نادرست دیدگاه‌هایی که با وجود جدیدبودن، در قلمروی طراحی‌شهری جای نداشته، و مضامینی نو را عرضه نمی دارد، می‌تواند مانع از تحقق اصل طراحی‌شهری پایدار، گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and investigation of new urban design viewpoints since early 21th century based on conceptualization boundary criteria

نویسندگان [English]

  • qmars habibi 1
  • M. Alimardani 2
  • kasra ketabollahi 3
  • fatemeh zeynolsalehin 4

1 ut

2 Assistant Prof. of SRTTU

چکیده [English]

As social paradigm matured during 3 past decades and place making approach promoted, there have been new urban design viewpoints established. However, it seems that they are not highly credited in this field. Hence, the main objective of this research is to investigate the place of these viewpoints based on conceptualization boundary criteria. This research is an applied and developmental one in term of goal and a descriptive-analytic in term of methodology. Data is qualitative and the theoretical framework in this research is library studying. Accordingly, there was 7 new urban design viewpoints evaluated based on conceptualization boundary criteria using an analytical hierarchy process (AHP) and consulting with 8 members of faculty board. It was detected which viewpoint was in conscious or unconscious urban design and which is not urban design. This research was required since the researchers of other areas would be provided with knowledge on validity and place of these viewpoints so that addressing new viewpoints doesn’t mean their application and they may not be referenced. However the viewpoints are new, there are no places for them in urban design realm. It is obvious that incorrect selection and application of viewpoints can block the way toward sustainable urban design principle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • place making
  • new urban design viewpoints
  • conscious and unconscious urban design
  • urban design conceptualization boundary
  • sustainable urban design