نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

2 هیات علمی گروه معماری دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده

مجموعه­های زیستی، کانونی مناسب برای ظهور تنوع رفتاری هستند. تراز موفقیت در هر فضای زیستی را می­توان از میزان استمرار حضور افراد در آن فضا مورد سنجش قرار داد. از آنجایی که میزان سرزندگی افراد با بهبود کیفیت زندگی آن­ها رابطه مستقیمی دارد؛ بنابراین پرداختن به این موضوع از اهمیت والایی برخوردار است. با توجه به نظر متخصصین حضور پررنگ انسان­ها در هر مکان بیان­گر حس سرزندگی و نشاط آن فضا به شمار می­رود. بنابراین سه مؤلفه­ی کالبدی، اجتماعی و زیست­محیطی از عوامل جذب کننده مخاطبین به فضاهای زیستی هستند. روش تحقیق در این مقاله به شیوه فراتحلیل کیفی- کمی و ابزار تحقیق، نمونه­گیری هدفمند با شیوه تحلیل آماری داده­ها بوده است. یافته­های تحقیق نشان داده است با بررسی کیفی و کمی موضوعات مطرح شده، در زمینه حس سرزندگی در فضاهای مسکونی و فراوانی­های متعلقه می­توان؛ به خوبی آسیب­شناسی و زمینه­یابی لازم برای بهبود کیفیت محیط زندگی به دست می­آید. براساس تحلیل نظرات 12 متخصصین مربوطه، سه مؤلفه کالبدی، مؤلفه اجتماعی و نیز مؤلفه زیست محیطی مؤثرترین مؤلفه­ها محسوب می­شوند. نتایج کمی این تحقیق نشان داده است که مؤلفه کالبدی 42/74 %، مؤلفه­ی اجتماعی 16/18 % و مؤلفه زیست محیطی نزدیک به 00/7% در تحقق حس سرزندگی مؤثر بوده­اند. دستاورد نهایی این تحقیق تبیین مدل ارتباطی میان مؤلفه­های عامل تحقق سرزندگی برای ساکنین فضاهای زیستی است.
حیطی موثرترین مولفه‌ها محسوب می‌شوند. نتایج کمی این تحقیق نشان داده است که مؤلفه کالبدی 42/74 %، مؤلفه‌ی اجتماعی 61/18 %و مؤلفه زیست محیطی نزدیک به 00/7% در تحقق حس سرزندگی موثر بوده‌اند. دستاورد نهایی این تحقیق تبیین مدل ارتباطی میان مولفه‌های عامل تحقق سرزندگی برای ساکنین فضاهای زیستی است.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The factors contributing to the livability of inhabitants of residential spaces

نویسندگان [English]

  • seyyedeh ashraf sadat 1
  • Mohammad Sadegh Taher Tolou Del 2

1 PhD Student, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran

2 Associate Professor, Member of Department of Architecture, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran

چکیده [English]

Biological collections are the focal point for the emergence of behavioral diversity. The level of success in any bio space can be measured by the extent of the continuity of people in that space. According to experts, the bountiful presence of humans in every place represents the feeling of vitality and vitality of that space. The result of these three components is the emergence of happiness in space, a sense of vitality and excitement. The research method in this paper was qualitative-quantitative meta-analysis and a research tool for purposeful sampling with the method of statistical analysis of data. The findings of the research have shown that with the qualitative and quantitative study of the issues raised, in the field of the sense of vitality in residential areas and frequencies, it is possible to find the pathology and the necessary research to improve the quality of the living environment. According to the analysis of the views of the 12 experts, the three components of physical, social component and environmental component are the most effective components. The quantitative results of this study have shown that physical component is 74.42%, the social component is 18.61% and the environmental component is close to 7.00% in realizing the sense of vitality. After analyzing the findings and categorizing the necessary 15 effective indicators in the sense of vitality. The final achievement of this research is to explain the communication model between the factors contributing to the realization of vitality for residents of biological spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Sense of Livability"
  • "Biological Spaces"
  • " Physical Component"
  • "Social Component"
  • "Environmental Component"