نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هییت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

چکیده

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری بر اساس نیازهای جامعه شهری است یکی از اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، مکان یابی مناسب کاربری ها و جداسازی کاربری های ناسازگار از یکدیگر است. برای تعیین میزان سازگاری و ناسازگاری بین دو کاربری باید مشخصات و نیازهای مختلف هر یک را برای انجام دادن فعالیت عادی آن تعیین و سپس با مقایسه این مشخصات، موارد توافق و عدم توافق را مشخص کرد. شهر اردبیل با دارا بودن قدمت دیرین در شهرنشینی، همواره مورد توجه مهاجرین روستایی بوده است بطوریکه روند افزایش روزافزون جمعیت شهری منجر به ایجاد و گسترش شهرک های اقماری جدید در این شهر گردیده است که سازگاری کاربری های این شهرک ها از اصول اولیه نظام برنامه ریزی شهری محسوب می گردد. در این مقاله با استفاده از ماتریس سازگاری ضمن بررسی چگونگی توزیع آنها در وضع موجود، درجه سازگاری و ناسازگاری و نیز مطلوبیت همجواری های هر کدام از کاربری ها مشخص شود. نتایج نشان می دهد که کاربری صنعتی با ضریب اهمیت 298/0 بیشترین امتیاز و کاربری مسکونی با 014/0، کمترین امتیاز را از نظر ناسازگاری کاربری ها در محدوده مورد مطالعه به دست آوردند.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment and analysis of public utility user neighboring central tissue (case study of Sabalan, Ardebil)

نویسنده [English]

  • ahmad hajalizade

Academic member of Islamic Azad University of Tehran North Branch

چکیده [English]

Urban land use planning, spatial and spatial organization of urban activities and functions based on the needs of urban community is one of the objectives of urban land use planning, locating suitable applications and separating incompatible uses of each other. In order to determine the degree of compatibility and incompatibility between the two users, it is necessary to determine the different characteristics and needs of each one to perform its normal activity, and then, by comparing these specifications, the cases of agreement and disagreement. Ardabil, having a history of long-standing in urbanization, considered by rural migrants. As the trend of increasing urban population will lead to the development of satellite towns in the city's compatibility member of this settlements from the basics of planning system Is a city. In this paper, using the compatibility matrix, while examining how they are distributed in the current state, the degree of compatibility and incompatibility, as well as the utility of the adjacency of each application. The results show that industrial users with the highest score of 298 percent and residential use with 0.014 obtained the lowest score in terms of incompatibility of applications in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Use
  • Urban Growth
  • User Adaptability
  • Ardabil City
  • GIS Geographic Information System