نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

امروزه بیش از گذشته به کار­بست اصول توسعه پایدار در عرصه­ های عمومی شهری توجه می­ شود. در این زمینه، از آنجا که درگیری فعال با زندگی بیش از هر چیز، از طریق فراهم آوردن امکان مشارکت، فعالیت و برقراری تعاملات اجتماعی شهروندان با یکدیگر پدید می ­­آید، میزان مشارکت در عرصه­ های عمومی شهری بر سلامت جسمی و روحی شهروندان و برقراری اهداف توسعه پایدار شهری تأثیرگذار است. از این­رو هدف این پژوهش، شناسایی مشخصه­ ها و ویژگی­ های محیطی عرصه­ های عمومی واجد ارزش مشارکت از دید شهروندان بوده­است. روش تحقیق به کار گرفته شده نیز پیمایشی و همبستگی است؛ همچنین از پرسش­نامه به عنوان ابزار جمع ­آوری داده­ها، از نرم­ افزار­های SPSS و اسمارت­پی­ال­اس به عنوان ابزار تحلیل و ارزیابی داده ­ها و از مدل ساختاری تحلیل عاملی تأییدی و روش تحلیل حداقل مربعات جزئی، به عنوان روش تحلیل داده­ ها بهره گرفته ­­شد. جامعه آماری این پژوهش، شهروندان بالای 15 سال استفاده­ کننده از عرصه­ های عمومی شهر شیراز بودند که با توجه به نامشخص بودن تعداد جامعه آماری و بر اساس فرمول کوکران، داده­ های این تحقیق از 176 نفر داوطلب از جامعه آماری به عنوان گروه نمونه جمع ­آوری گردید. مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه این تحقیق 805/0 بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد از دید شهروندان بالای 15 سال شهر شیراز، کیفیت ­­های سرزندگی، فقدان آلودگی و سبز بودن، قابلیت شناخت و تجربه، تناسب و یکپارچگی، همه‌شمولی و فقدان جرم و جنایت بر میزان مشارکت در عرصه ­های عمومی شهری تأثیر­گذارند.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Environmental Qualities of Citizen Participation in Urban Public Realms as a Social Dimension of Sustainable Development, Case Study: Shiraz, Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Sadeghi 1
  • Nilofar Panahi 2
  • Parisa Zare 2

1 Assistant Professor of Urban Design, Department of Urban Planning & Design, Faculty of Art and Architecture, Shiraz University.

2 PhD Student of Urban Planning and Design, Department of Urban Planning & Design, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Currently, the application of the principles of sustainable development in urban public realms is taken into consideration. Active engagement with life is conducted by providing participation, activity and social interaction of citizens with each other. Thus, the participation of citizens in these realms is effective in their physical and mental health and sustainable urban design objectives. In this article, recognition of the urban public realms which have the value for the participation from the perspective of citizens has been studied and analyzed.In conducting this research,correlation and survey research methods have been used. Also, questionnaire as data gathering tool and SPSS and Smart PLS as data analysis and assessment tools and structural model of confirmatory factor analysis and the analysis method of Partial Least Squares as the method of the data analysis have been applied. Statistical population of this research was all over-15-years citizens who used urban public realms of Shiraz. The sample included 176 persons and Cronbach's alpha was 0.805.Results of this research emphasize that from the perspective of citizens of Shiraz, measures of vitality, lack of pollution and being green, the Capability of Recognition and experience, suitability and integrity, inclusiveness and lack of crime are important in citizen participation. The highest correlation is between the suitability and integrity and the capability of recognition and experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Public Realms
  • Citizen Participation
  • Sustainable Development
  • Environmental quality
  • Shiraz City