نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گلستان

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم منطقه ایی، دانشگاه اتوش لوراند، دانشکده علوم، بوداپست، مجارستان.

3 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور، تهران.

4 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، ایران.

چکیده

هدف مقاله حاضر، سطح‌بندی مناطق کلانشهر تهران از لحاظ شاخص‌های توسعه پایدار با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه‌ای، می‌باشد. روش پژوهش توصیفی‌–‌تحلیلی است و از مدل‌های کمی استفاده شده است. برای شناخت سطوح برخورداری مناطق 22 گانه شهر تهران، با استفاده از آمار و اطلاعات سرشماری سال 1390 از 47 شاخص در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی‌-‌‌فرهنگی و زیربنایی-‌ مسکن استفاده گردیده و نتایج آن با بهره‌گیری از مدل تحلیل عاملی ارزیابی شده و سرانجام جهت تقسیم مناطق در گروه‌های همگن از روش تحلیل خوشه‌ای بهره گرفته شده است. برای ارزیابی داده‌ها از نرم‌افزار‌های Excel و SPSS ‌و همچنین برای ترسیم نقشه‌ها از نرم‌افزار ArcGIS10 استفاده گردیده است. رتبه‌بندی مناطق 22 گانه تهران براساس میزان سطح رفاه و برخورداری از امکانات و خدمات شهری، از نابرابری و تفاوت معنادار بین گسترش فیزیکی شهر و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پایتخت حکایت دارد. به‌طوری‌که امکانات و خدمات در مناطق شهر تهران به‌صورت هماهنگ توزیع نشده‌اند‌. منطقه 6 توسعه یافته‌ترین و مناطق20 و 22 محروم‌ترین می‌باشند.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Levels of metropolitan areas of Tehran in terms of sustainable development indicators Using factor analysis and cluster analysis

نویسندگان [English]

  • H. Mosazadeh 2
  • F. esmaeili 3
  • Maryam Salehi 4

2 PhD. Student

3 Payame Noor Uni.

4 The MA of Geography & Urban Planning, Isfahan University-

چکیده [English]

The aim of this paper is to determine the level of Tehran metropolitan areas in terms of sustainable development indicators using factor analysis and cluster analysis. The research method is descriptive-analytic and quantitative models have been used. To understand the levels of access to the 22 areas of Tehran, using statistics and census data of 2011, 47 indicators have been used in economic, social and cultural infrastructure and housing, and the results have been obtained using the model The factor analysis has been evaluated and finally, cluster analysis has been used to divide the regions into homogeneous groups. For evaluation of data, Excel software and SPSS software were used, and ArcGIS 10 software was used to draw maps. The ranking of Tehran's 22 districts based on the level of welfare and utilization of urban facilities and services indicates inequality and a significant difference between the physical expansion of the city and economic, social and cultural development in the capital. Since the facilities and services in the areas of Tehran have not been distributed in a coordinated manner. Zone 6 is the most developed and the 20 and 22 regions are the most deprived.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban development
  • urban areas
  • factor analysis model
  • cluster analysis
  • Tehran