نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری دانشگاه ازاد شهرکرد مدرس مدعو موسسه آموزش عالی مهر اروند

2 استادیار دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

برنامه ریزی استراتژیک وسیله ای جهت برون رفت از بحرانهای زیست محیطی ناشی از ساخت و ساز ناسازگار با محیط زیست طبیعی در جزیره مینو به شمار می آید.در صورت انجام این پژوهش ضمن تبیین نقش برنامه ریزی هدفمند در درک روشن از تغییرات محیطی و بهره برداری از فرصت های پیش رو، مفاهیم تأثیر گذار در ساخت و ساز جزیره مینو تحلیل می شوند و بدینوسیله ضمن تطابق با نیازهای روز، شرایط استفاده از آنها فراهم می گردد و قالبی برای کنترل فعالیت های آتی ارائه می دهد .این پژوهش سعی دارد با جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی و براساس قضاوت خبرگان مبتنی بر روش گلوله برفی و با استفاده از ابزار پرسشنامه وتحلیل سلسله مراتبی AHP بوسیله نرم افزار EXPERT CHOICE به تدوین و اولویت بندی استراتژیهای ساخت و ساز در جزیره مینو مبتنی بر محیط زیست بپردازد .در این راستا پس از شناسایی عوامل درونی وبیرونی وتحلیل سلسله مراتبی ، ماتریس های IFE و EFE تشکیل و نسبت به تعیین استراتژی های مناسب براساس ماتریسSWOT و اولویت بندی آنها با ماتریس QSPMپرداخته خواهد شدبراساس ماتریس QSPMدراین پژوهش اولویت دارترین استراتژی"ایجاد شهرک های گردشگری با رویکرد توسعه پایداری زیست محیطی"بدست آمده است.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compiling and prioritizing strategies of construction in Minoo Island according to the environment sustainability

نویسندگان [English]

  • morteza zameni 1
  • nima vali beig 2

1 PhD student in architecture , Azad University of Shehr-e Kord

2 Assistant Professor of Isfahan Art University

چکیده [English]

Strategic planning is an appliance to overcome environmental crisis which are caused by type of construction that is not consistent with the environment in Minoo Island. In addition to explain role of purposeful planning in order to have explicit perception of environmental changes and exploit upcoming opportunities, effective concepts in construction of Minoo Island will be analyzing by accomplishing this research. Thus, in addition to accordance with needs of day, suitable situation for applying them will be provided and a chart will be created to control activities in the future.It has been tried to collect information using library and field study methods based on scholars’ judgment according to Snow ball sampling technique by questionnaire and AHP hierarchical analysis and via Expert Choice software so as to compile and prioritize strategies of construction in Minoo Island according to the environment sustainability .In this regard, IFE and EFE matrixes are formed, appropriate strategies based on SWOT matrix are determined and will be prioritized via QSPM matrix after identifying internal and external factors and hierarchical analysis. According to QSPM matrix the most prioritized strategy has been achieved as “constructing tourism towns with approach of environmental stability development”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environment sustainability
  • Minoo Island
  • strategies of construction