نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید رجائی

چکیده

آثار هنر اسلامی دارای تزیینات بسیار زیبایی هستند که اغلب سراسر سطوح را می پوشانند. یکی از شیوه های تزیین پوشش دیوار بناها در فضای داخلی که از دوره اشکانیان در معماری ایران مورد استفاده قرار گرفته گچبری است. تزیینات گچبری دوره اسلامی بر اساس پیشینه هنر گچبری پیش از اسلام در ایران شکل گرفت و سیر تکاملی آن در دوره ایلخانیان به اوج رسید. گچبری سنتی تا دوره صفویه شیوه یکسانی را پی گرفت و سپس تحت تأثیر هنر گچبری اروپایی تغییر کرد و ویژگی های پایدار آن دچار افول شد. این روند در دوره قاجار به اوج رسید و تزیینات گچبری از گچبری سنتی فاصله گرفت. مسأله پژوهش حاضر این است که نقوش تزیینی گچبری بنای باغ فردوس تهران مربوط به دوره قاجار با شیوه های گچبری سنتی چه تفاوت هایی دارد؟ روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی است . در این پژوهش جنبه زیباشناسی و نمادین نقوش مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در تزیینات گچبری بنای باغ فردوس تهران موضوع، نوع طراحی، ارزش های نمادین نقوش و شیوه اجرا از روش سنتی فاصله گرفته ولی در زمینه ترکیب بندی از الگوی نقوش متقارن پیروی شده است.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the significance of Traditional Plaster Design In the Architecture of Qajar dynasty era (case study: Bagh-e-Ferdows building in Tehran)

نویسنده [English]

  • F. Shapourian

Srttu

چکیده [English]

The works of Islamic art have very attractive decorations that cover most of the aspect. Plaster design is one of the elements and techniques in the interior design of the buildings which used during Parthian period in Iranian architecture ever since the Ashkanian dynasty era. The Plaster decorations of the Islamic period were formed based on the history of pre-Islamic Plaster art in Iran, and its development evolved during the period of the Ilkhanis era until the Safavid period followed the same pattern and then it declined under the influence of the European art of Plaster decorations. The European influence on Plaster decorations were increased in the era of Qajar and separating it from the Traditional Plaster Design. This study examines the difference of plaster design in Bagh-e-Ferdows building in Tehran related to the Qajar era with Traditional Plaster Design? In this research, the fine art and technical methods of Traditional Plaster Design have been studied and compared. The results of study indicate that the design, symbolic of decorative features and the method of implementation have been removed from the traditional method in the framing of the Bagh-e-Ferdows, but in the context, it followed the symmetrical pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decorative features
  • Traditional plaster design
  • Architecture
  • Art in Qajar dynasty era
  • Bagh-e-Ferdows building of Tehran