نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، معماری، موسسه آموزش عالی دیلمان، گیلان، لاهیجان، ایران.

2 استادیار، معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 استادیار، معماری، موسسه آموزش عالی دیلمان، گیلان، لاهیجان، ایران.

چکیده

بافت­های جدید با توجه به هویتمندی بافت­های تاریخی طراحی نمی­شوند و این مسأله، اهمیت توجه به ارتقای هویت در بافت­های جدید را آشکار می­سازد، چرا که کمبود یا نبود این کیفیت، موجب عدم ارتباط انسان با محیط و شکل­گیری محیطی فاقد معنا و خوانایی می­شود. نوشتار حاضر بعد از استخراج مؤلفه­های هویت­ مکان از منابع معتبر و مشاهده­ میدانی، به دنبال اولویت­بندی این مؤلفه­ها در هویتمندی ساغری ­سازان به ­عنوان بافت قدیمی در شهر رشت است تا از این طریق بتوان گامی جهت هویتمندشدن فضاهای جدید­ برداشت. همچنین باتوجه به اینکه هویت ­مکان از یک بعد عینی و یک بعد ذهنی تشکیل می­شود، نگارنده بر­آن­ شد تا با­توجه به مطالعات قبلی، میزان تأثیر­گذاری بیشتر هر یک از مؤلفه­های ذهنی یا عینی را در هویتمندی این بافت ­تاریخی مشخص کند. روش پژوهش، تحلیلی- تفسیری است و از طریق پیمایش میدانی در یک نمونه موردی صورت گرفته. در گام نخست، مؤلفه­های هویت مکان از منابع معتبر استخراج گردیده و با استفاده از پرسش­نامه نظرات مردم برداشت شده است. سپس داده­های پرسش­نامه­ها در نرم­افزار SPSS وارد گردیده که براساس تکنیک تحلیل عامل اکتشافی، متغیرها در یازده عامل تبیین­کننده­ هویت مکان دسته­بندی شده­ است. پس از آن، با توجه به اولویت­بندی مؤلفه­های هویت ­مکان که از تکنیک تحلیل رگرسیون چند متغیره­ خطی حاصل شد، راه­کارهایی معمارانه برای افزایش هویت­ مکان در فضاهای جدید ارائه گردید. همچنین برخلاف مطالعات قبلی، مشخص شد که در هویتمندی بافت مورد مطالعه، معیارهای عینی نسبت به معیارهای ذهنی تأثیر بیشتری داشته­ است. در نهایتنیز مدل مفهومی از مؤلفه­های به­دست آمده از تحقیق ارائه شد.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phenomenological study of the concept of identity in historical textures by location components in the design of new urban textures (Case study: Saghari Sazan neighborhood of Rasht)

نویسندگان [English]

  • Reyhane Sadat Alidoost 1
  • AmirReza Karimi Azeri 2
  • Reza Parvizi 3

1 M.A. Architecture, Deylaman Institute of Higher Education, Guilan, Lahijan, Iran.

2 Assistant Prof, Department of Architecture, Art faculty, Uni. of Guilan, Rasht, Iran.

3 Assistant Prof., Architecture and Art faculty, Deylaman Institute of higher education, Guilan, Lahijan, Iran.

چکیده [English]

New textures are not designed with regard to the identity of historical textures and this issue reveals the importance of paying attention to the promotion of identity in new textures, because scarcity or lack of this quality leads to the lack of human communication with the environment and the formation of an environment without meaning and association. Following the extraction of identity components from valid sources and field observation, the present article seeks to prioritize these components in identifying SaghariSazan as an old texture in Rasht. By so doing one can take steps to identify new spaces. Also, with regard to the fact that place identity is composed of an objective dimension and a mental dimension, the author was asked to consider, in the light of previous studies, the magnitude of the effect of each of the components of the mental or the objective of the identity of this texture. The research method is analytical-interpretive and has been done through field survey in a case study. In the first step, the components of the identity of the site were extracted from reliable sources and were extracted from the questionnaire. The data were analyzed through exploratory factor analysis. The variables were categorized in eleven factors explaining location identities. Then, with prioritizing identity based on the linear regression analysis, architectural solutions were proposed to enhance the identity of the premises in new spaces. Also, unlike previous studies, it was found that objective criteria were more effective in the identity of the studied tissue than the mental criteria. Finally, a conceptual model of the components obtained from the research was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Place Identity
  • Historical Context
  • Phenomenology