نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران، ایران.

2 استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران.

3 استاد گروه جغرافیا دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

دلبستگی مکانی یکی از فرآیندهای پیچیده ­ای است که در رابطه انسان و محیط شکل می­ گیرد و به دلیل ارتباط عاطفی برقرار شده، پیامدهای رفتاری مثبتی را نیز رقم ­خواهد زد. اینکه چه عواملی بر تقویت دلبستگی ­های مکانی مؤثرند و پیوندهای ساکنان با مکان را مستحکم می­ کنند، دستاورد مهمی برای برنامه­ ریزان شهری است، تا بتوانند به ارتقاء کیفی سکونت انسان در محیط دست ­یابند. این مقاله با هدف بررسی اثرپذیری دلبستگی مکانی از ویژگی­ های کالبدی مکان در راستای تحقق محله پایدار شهری انجام شده است. روش انجام مقاله توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. پس از مطالعات اسنادی، داده­ ها از طریق پیمایش میدانی در دو محله از شهر اهواز جمع­ آوری شد. ابزار گردآوری داده­ ها پرسشنامه بوده است. تحلیل داده ­ها با استفاده از نرم­ افزارهایSPSS  و Amos Graphic انجام شده ­است. نتایج حاکی از این است که میزان دلبستگی مکانی و رضایت از ویژگی­ های کالبدی در محدوده مورد مطالعه به طور معنادار بالاتر از میانگین است. همچینن خروجی نرم ­افزار Amos نشان از برازش مدل ساختاری طراحی‌ شده، برای آزمون فرضیات دارد و مقدار شاخص ­های برازش (بیشتر از 0.9) هماهنگی داده­ ها با مدل تحلیل عاملی مفروض را نشان می‌دهد. میزان واریانس تبیین شده برای سازه ­های تعریف شده بالاتر از 0.5 و بین  0.5تا 0.61  به دست آمده و در حد مطلوب است. بررسی فرضیه اصلی تحقیق تأثیر مثبت و معنادار ویژگی‌های کالبدی بر دلبستگی مکانی را تأیید می‌کند و همچنین تأیید فرضیات فرعی نیز تأثیر مثبت و معنادار عوامل کالبدی عینی و ذهنی را بر دلبستگی مکانی تأیید می­ کند که البته سهم عوامل ذهنی در تبیین سازه دلبستگی مکانی بیشتر بوده است.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of physical components on place attachment in order to fulfilling sustainable neighborhood, Case Study: Ahwaz City

نویسندگان [English]

  • Hossein Hataminejad 1
  • Ahmad Pourahmad 2
  • keramatollah ziari 3
  • Bahar Habibian 4

1 Associate Professor of Geography, University of Tehran. Iran.

2 Prof. of Geography, University of Tehran. Iran.

3 Professor of Geography, University of Tehran, Iran.

4 PhD. candidate in Geography and urban planning, University of Tehran, Iran.

چکیده [English]

Place attachment is one of the complicated processes that forms from the relationship of human and environment. Because of establishing affective relationship, it will have positive behavioral implications on the environment. What contributes to strengthening place attachment and consolidates the links of residents with the place is an important achievement for urban planners in order to achieve a quality improvement of human habitation in the environment. This paper intends to investigate the effect of physical features of the place on place attachment in order to fulfill sustainable neighborhood. The research methodology is descriptive-analytical and it is practical in terms of purpose. After documentary studies, data was collected through a field survey in Ahwaz. Data collection tool was a questionnaire. Data analysis was performed using SPSS and Amos graphic software.  The results show the amount of place attachment and satisfaction of physical features of place are significantly higher than the average in area studied here. Number of indicators (greater than 0.9) confirms the structural equation model developed for this study. The average of the variance explained for each structure ranges from 0.51 to 0.62. The study of the first and second hypotheses confirms the significant effect of physical components and the objective and subjective factors of it on place attachment. The proportion of subjective factors was greater for place attachment construct.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Characters
  • Place Attachment
  • Identity
  • Social Bonds
  • Sustainable Neighborhood