معماری و شهرسازی پایدار (JSAUD) - فرایند پذیرش مقالات