نام داور سمت / سازمان
محمد اسماعیل Jelodar دانشگاه تهران، استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران
وحیده ابراهیم نیا برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای- شهید بهشتی
عباس ابوالقاسمی گروه روانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
رضا ابوئی دانشگاه هنر اصفهان
فریال احمدی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران
علی یاران عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری ازسال ١٣٨٠ الی کنون
پارسا ارباب استادیار دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
زهراالسادات اردستانی استادیار/دانشگاه خوارزمی- شهرسازی
محمود ارژمند گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه هنر، تهران، ایران
مرضیه آزاد ارمکی دانشگاه شهید رجایی
سیدرضا آزاده دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان
فرزانه اسدی ملک جهان عضو هیأت علمی و استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران.
سیدغلامرضا اسلامی معماری تهران
نجما اسمعیل پور هیات علمی دانشگاه یزد
امیر اشنویی استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه لرستان
مازیار آصفی دانشیار دانشکده معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
محسن افشاری دانشگاه هنر اصفهان، معاون گروه معماری
علیرضا افشانی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
رضا اکبری عضو علمی گروه شهرسازی دانشگاه یزد
سید جواد امامی عضو هییت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
بهرام امین زاده دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
بهناز امین زاده گروه معماری و شهرسازی دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبا- شهرسازی
محمود نصیر انصاری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
مسعود باتر عضو هیات علمی و مدیر گروه مرمت اثار تاریخی دانشکده هنر و معماری دانشگاه زابل
محمد باقری استادیار گروه معماری,دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
حامد بیتی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
سید حسین بحرینی استاد گروه شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران
صالحه بخارایی معماری شهید بهشتی
مریم بیرانوندزاده پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد لرستان
خدارحم بزی هئیت علمی
میثم بصیرت شهرسازی دانشگاه تهران
محمدرضا بمانیان گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا بندراباد عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حمیدرضا پارسی برنامه ریزی شهری- تهران دانشگاه تهران دانشکده شهرسازی
جاماسب پیرکندی دانشگاه مالک اشتر
فریدالدین پیرویان معماری دانشگاه شیراز
هادی پندار
مجتبی پوراحمدی استادیار، دانشکده معماری و هنر، گروه معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران،
سمیه پورباقر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
محمدرضا پورجعفر دانشگاه تربیت مدرس
حسین پورمهدی قائم مقامی ممعماری شهیدبهشتی
شهناز پورناصری مدیر گروه معماری
یعقوب پیوسته گر -
احمد ترکمان استادیار معماری، هیات علمی دانشگاه مرودشت، شیراز، ایران
سمانه تقدیر معماری - علم و صنعت
کتایون تقی زاده دانشکده معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی اکبر تقوایی گروه شهرسازی، دانشگاه هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا تلخابی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فرهاد تهرانی دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
ناصر ثبات ثانی رئیس دانشکده معماری، شهرسازی و هنر دانشگاه ارومیه
محمود رضا ثقفی گروه دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
آرش ثقفی اصل هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فاطمه جم دانشگاه شهید رجایی
پویا جودی دکتری شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران
محمدرضا حافظی دانشیار گروه ساختمان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران
احمد حامی استادیار گروه مهندسی فضای سبز، دانشگاه تبریز
امین حبیبی منظر و اقلیم، دانشگاه شیراز
اکبر حیدری هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
علی اکبر حیدری دانشگاه یاسوج
محمد تقی حیدری گروه برنامه ریزی شهری- دانشگاه زنجان
سید باقر حسینی دانشیار و ‏‎ ‎عضو هیات علمی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و‎ ‎صنعت ایران
سیدبهشید حسینی دکترای معماری،هنرهای زیبا،تهران
فرامرز حسن پور استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زابل، زابل، ایران
فرهاد حسینعلی گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
فرزین حق پرست دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
سعید حقیر معماری تهران
غلامرضا حقیقت نایینی گروه شهرسازی . دانشگاه هنر. تهران
مهدی حمزه نژاد
تکتم حنایی مدیر گروه شهرسازی- دانشگاه آزاد مشهد
سعید خاقانی معماری و مرمت اسلامی تهران
مهدی خاکزند دانشگاه علم و صنعت ایران
جمال خداکرمی گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام ، ایلام ، ایران .
رضا خیرالدین دکتری شهرسازی، عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
حسین خسروی استاد دانشگاه هنر تهران
نینا خلیقی هیات علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، ایران
سارا دانشمند دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز
امیر مسعود دباغ دانشکد معماری و شهرسازی دانشگاه سوره
مزدک دربیکی عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه‌ آزاد اسلامی قائمشهر
عبدالرحمان دیناروند دانشکده معماری وشهرسازی- دانشگاه صنعتی جندی شاپور- دزفول- ایران
عاطفه دهقان هیات علمی گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب, تهران, ایران
نرگس دهقان دانشکده معماری، دانشگاه آزاد نجف آباد
اسدالله دیوسالار عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مازندران.
روح اله رحیمی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران،بابلسر، ایران
لیلا رحیمی هیات علمی تبریز
سینا رزاقی هیات علمی دانشگاه شهید رجایی
شاهرخ رزم جو دانشگاه تهران
حجت الله رشیدکلویر گروه معماری دانشکده فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
محمدرضا رضایی دانشگاه یزد
علیرضا رضوانی استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران.
مجتبی رفیعیان دانشگاه تربیت مدرس
ندا رفیع زاده عضو هیات علمی گروه معماری و طراحی محیط، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
امید رهایی عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی
مرتضی رهبر استادیار معماری دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد منان رئیسی معماری اسلامی
مهدی رئیسی نافچی عضو هیات علمی/ گروه مرمت/دانشکده معماری و شهرسازی / دانشگاه شهید بهشتی/ تهران/ ایران
نادر زالی دانشیار دانشگده هنر و معماری، گروه شهرسازی دانشگاه گیلان
عباس یزدانفر دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
اکبر زرگر استاد گروه معماری دانشگاه شهید بهشتی تهران
زهراسادات زمردیان استادیار گروه ساختمان، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مهدی زندیه دانشیار گروه معماری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
علی اکبر سالاری پور استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه گیلان
حسن ستاری ساربانقلی گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
حسام الدین ستوده گروه معماری، دانشگاه ازاد واحد قشم، قشم ایران
مسعود سجادی دکتری تخصصی شهرسازی
حسن سجادزاده دانشیار گروه طراحی شهری دانشگاه بوعلی سینا،همدان، ایران.
محسن سرتیپی پور عضو هیت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
رحیم سرور استادوعضوهیات علمی
پوریا سعادتی وقار
محمد سلاورزی زاده گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام ، ایلام ،ایران.
ابوالفضل سلطانی استادبار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
جمال الدین سهیلی دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
الهام سوری استاد دانشگاه
فریبا شاپوریان عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید رجائی
آزاده شاهچراغی گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
امیر شجاعی روان شناسی محیط- معماری
علی شرقی معماری
اسماعیل شیعه علم و صنعت
علی شمس الدینی هیات علمی دانشگاه آزاد واحد مرودشت
علیرضا صادقی گروه شهرسازی دانشگاه شیراز
نگین صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان).اصفهان.ایران
حسن صادقی نائینی گروه آموزشی طراحی صنعتی- دانشکده معماری و شهرسازی ئانشگاه علم و صنعت ایران
حمید صارمی عضو هیت علمی دانشگاه تربیت مدرس- شهرسازی
بهروز صالحی
ندا صحراگرد منفرد معماری علم و صنعت
نسیم صحرایی نژاد عضو هییت علمی گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
صادق صیدبیگی شهرسازی
مسعود صفایی پور دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین صفری عضو هیئت علمی و استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد علوم تحقیقات گیلان)، ایران.
سیدعلی صفوی هیات علمی گروه شهرسازی- دانشگاه تربیت مدرس
مامک صلواتیان عضو هیات علمی و استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
هانیه صنایعیان استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
اسماعیل ضرغامی هیئت علمی
منصوره طاهباز دانشیار، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،
محمد صادق طاهر طلوع دل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
امیر طریقت عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
حسین طوسی گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران
حمید رضا عامری سیاهویی دانشیار دانشگاه معماری و شهرسازی
محمدمهدی عزیزی برنامه ریزی شهری
زهرا عسکری زاده
پرستو عشرتی استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
حمیدرضا عظمتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
سعید عظمتی استادیار گروه هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، تهران، ایران
علی اکبر عظمتی مهندسی مکانیک، عضو هیات علمی
مهران علی الحسابی دانشگاه علم و صنعت ایران
هوشمند علیزاده دانشیار دانشکده هنرو معماری، گروه شهرسازی
مسعود علیمردانی مدیر گروه طراحی شهری
مهدی غیایی عضو هیئت علمی
سعید غفارپور جهرمی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
ریما فیاض عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر
فائزه فاضلی محیط زیست
بابک فدوی انبیائی دانشگاه آزاد
محمد فرخ زاد گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
محمدرضا فرزاد بهتاش دانشگاه هنر اسلامی تبریز
محمدصادق فلاحت عضو هیئت علمی
زهره فنی دانشگاه شهید بهشتی
جلال قاسمی دانشکده مکانیک، دانشگاه زنجان
مهشید قربانیان شهرسازی علم و صنعت
مینو قره بگلو دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز،ایران.
عبدالحمید قنبران عضو هیئت علمی
محمدهادی کابلی گروه معاری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند
شعیب کاسه گرمحمدی قطب علمی معماری اسلامی، دانشگاه علم و صنعت
مهروش کاظمی شیشوان دانشکده هنر و معماری،واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی ، شبستر، ایران
جلال کامران گروه شهرسازی، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران
سیده مهسا کامی شیرازی هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حامد کاملنیا دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
صدیقه کیانی سلمی دانشگاه کاشان- دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین / جغرافیا و اکوتوریسم
اسلام کرمی گروه معماری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
امیررضا کریمی آذری معماری/دانشکده معماری و هنر/دانشگاه گیلان/رشت/ایران
محمد کرملو دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
هادی کشمیری رئیس دانشکده هنرومعماری دانشگاه ازاد اسلامی واحدشیراز
محسن کلانتری گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
گلرخ کوپایی استادیار رشته شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
منصور یگانه art faculty gisha birdge
ساناز لیتکوهی دانشگاه پیام نور- تهران شرق- دانشکده معماری و شهرسازی
عباس مالیان گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
محمدرضا مبهوت عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی خاوران مشهد
محمود میثاقی عضو هییت علمی دانشگاه بابلسر
امین محمدی معماری، هنر و معماری، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
مریم محمدی دانشیار گروه شهرسازی/ دانشگاه هنر
اصغر محمدمرادی استاد دانشگاه علم و صنعت، مرمت
محمد مهدی محمودی استاد بازنشسته دانشگاه تهران
محمدحسین محمودی ساری گروه آموزشی علم و فناوری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر
سید مصطفی مختاباد دانشگاه تربیت مدرس
حسین مدی Assistant Professor, Faculty of Architectural Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin
آتوسا مدیری استادیار شهرسازی، گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
لیلا مدقالچی معماری منظر - ارزشهای انسانی در معماری --آموزش معماری - فرآیند طراحی معماری
سلمان مرادی شهرسازی
احمد میرزا کوچک خوشنویس استادیار گروه ابنیه و بافت، پژوهشگاه میراث فرهنگی، تهران، ایران.
مرتضی میرغلامی رئیس دانشکده معماری و شهرسازی
مهتا میرمقتدایی عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی،تهران،ایران
ماندانا مسعودی راد دانشگاه لرستان- گروه شهرسازی
حامد مضطرزاده رییس مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
ابراهیم مظهری معماری دانشگاه جندی شاپور
سید مجید مفیدی شمیرانی استادیار دانشگاه علم وصنعت
آناهیتا مقبلی گرافیک
شهرزاد مقدم دانشگاه زنجان
مهندس رحیم میکائیل استاد شهید رجائی
بهزاد ملک پور دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی
مهدی منتظرالحجه گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد
آزاده مهاجرمیلانی مسکن- انرژی
سارا مهدی زاده دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه مهدیزاده سراج معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
جمال الدین مهدی نژاد عضوهیأت علمی گروه معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمدجواد مهدوی نژاد استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده معماری و شهرسازی
محمدرضا مهربانی گلزار دانشگاه شهیدرجایی
میرنجف موسوی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
محمد مولایی قلیچی مربی
کوروش مومنی دانشیار گروه معماری و رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
شهریار ناسخیان رئیس دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
افسانه ناظری دانشگاه هنر اصفهان عضو هیئت علمی گروه نقاشی -استادیار پایه 18 مدیر گروه دکتری پژوهش هنر
طاهره نصر استادیار، گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
نازنین نصر اللهی گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
فریدون نقیبی استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه ارومیه
سلمان نقره کار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید رجایی ره
روزبه نقشینه گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
سارا نهیبی استادیار دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
عبد المجید نورتقانی استادیار گروه معماری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.
عبدالمجید نورتقانی دانشگاه گلستان
حسین نورمحمدزاد هیات علمی دانشگاه یزد
محمد هادیان پور گروه معماری دانشگاه تربیت مدرس
سید مجید هاشمی شهید رجایی
پریسا هاشم پور دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رحیم هاشم پور گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی. دانشگاه بین المللی امام خمینی
مائده هدایتی فرد دکتری شهرسازی
سودابه هراتی
حمیدرضا وارثی استاد جغرافیا دانشگاه اصفهان
بهزاد وثیق استادیار و عضو هیات علمی معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
رزا وکیلی نژاد دانشگاه شیراز