پیش‌بینی تمایلات اجتماعی براساس شاخص‌های قلمرو گرایی در ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهر رشت
1. پیش‌بینی تمایلات اجتماعی براساس شاخص‌های قلمرو گرایی در ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهر رشت

فاطمه حنیفه؛ حجت الله رشیدکلویر؛ شعیب کاسه گرمحمدی؛ عباس ابوالقاسمی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 85-96

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2019.4151.1261

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی تمایلات اجتماعی بر اساس شاخص‌های قلمروگرایی در ساکنان مجتمع‌های مسکونی در مقیاس واحد همسایگی است. پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن را، 439 خانوار ساکن در ...  بیشتر
تعیین رابطه مولفه های روانی، کالبدی و محیطی و ارتقاء رضایتمندی ساکنان مجتمع های مسکونی
2. تعیین رابطه مولفه های روانی، کالبدی و محیطی و ارتقاء رضایتمندی ساکنان مجتمع های مسکونی

نجمه نقیبی؛ سید باقر حسینی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 15-26

چکیده
  بررسی میزان رضایتمندی ساکنان مجتمع های مسکونی یکی از مهمترین رویکردهای پژوهش در حوزه مسکن می باشد. یکی از مشکلاتی که در طراحی مجتمع های مسکونی دیده می شود و مسئله ی این تحقیق را شامل می گردد، عدم رضایتمندی ...  بیشتر