اندازه شهر و میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی در ایران مطالعه موردی: شهرهای شیراز، جهرم و سروستان
1. اندازه شهر و میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی در ایران مطالعه موردی: شهرهای شیراز، جهرم و سروستان

امیررضا خاوریان گرمسیر؛ حسین حاتمی نژاد؛ امیر اشنویی؛ محمد صادق افراسیابی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 43-54

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اندازه شهر و میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی در شهرهای ایران صورت پذیرفته و در آن از روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق 3 شهر استان فارس (کلانشهر شیراز، ...  بیشتر