تبیین کیفیت های محیطی مؤثر بر مشارکت شهروندان در عرصه های عمومی شهری به عنوان بعد اجتماعی توسعه پایدار، مورد پژوهی: شهر شیراز
1. تبیین کیفیت های محیطی مؤثر بر مشارکت شهروندان در عرصه های عمومی شهری به عنوان بعد اجتماعی توسعه پایدار، مورد پژوهی: شهر شیراز

علیرضا صادقی؛ نیلوفر پناهی؛ پریسا زارع

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 17-33

چکیده
  امروزه بیش از گذشته به کار­بست اصول توسعه پایدار در عرصه­ های عمومی شهری توجه می­ شود. در این زمینه، از آنجا که درگیری فعال با زندگی بیش از هر چیز، از طریق فراهم آوردن امکان مشارکت، فعالیت و برقراری ...  بیشتر