مروری بر پارامترهای فرمی بلوک های شهری تاثیر گذار بر مصرف انرژی و جذب انرژی خورشیدی
1. مروری بر پارامترهای فرمی بلوک های شهری تاثیر گذار بر مصرف انرژی و جذب انرژی خورشیدی

هانیه صنایعیان؛ سیده فاطمه غرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2019.4753.1418

چکیده
  با توجه به رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی، ساختمان های پر مصرف انرژی در مراکز شهری کشورهای در حال توسعه قرار دارند. از این رو نیاز به افزایش بهره وری انرژی ساختمان ها از طریق استفاده منسجم از طراحی فعال و ...  بیشتر