نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده عمران و هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

3 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

تغییر در مقیاس سکونت از تک­خانواری به چند خانواری و ساختار کالبدی محلات،  به­ واسطه رشد روز افزون شهرنشینی و توجه به نیازهای مختلف در مفهوم سکونت، برنامه­ریزان و طراحان را در طراحی مجموعه­های مسکونی به ساماندهی فضایی از جنبه­های مختلف شکلی و محتوایی (اجتماعی) سوق داده است. یکی از این ابعاد در حوزه اجتماعی، در قالب مفهوم سرمایه اجتماعی آورده شده است. سرمایه اجتماعی دارای ابعاد مختلفی به لحاظ عینی و ذهنی است که در مجتمع­های مسکونی با توجه به قابلیت­های کمی و کیفی فضاهای عمومی پرداختن به آن ضروری به نظر می­رسد. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی است، جهت درک مؤلفه­های تأثیرگذار در دو حوزه کارکردی و اجتماعی است. بنابراین سوأل تحقیق اینگونه بیان می­شود که چگونه می­توان با استخراج مؤلفه­های سرمایه اجتماعی در مجموعه­های مسکونی، مؤلفه­های کیفی طراحی و اجزاء تبیین کننده آن را در قالب یک مدل ارتباطی ارائه نمود؟ پس از تبیین مفاهیم پایه و مبانی و نظریات موجود، چارچوب نظری تبیین شده است. سنجش اعتبار مدل مذکور با توجه به کیفی بودن تحقیق، به روش اعتبار سنجی محتوایی و با پرسش و مصاحبه از 25 نفر از متخصصین حوزه­های معماری و اجتماعی نشان می­دهد که لایه­های مختلف سرمایه اجتماعی، به واسطه سطح تمایلات و مشارکت اجتماعی افراد در قالب شبکه­های اجتماعی، مجموعه­های مسکونی را به یک کلیت واحد شهری تبدیل کرده است که نهایتا کلیات مدل با نسبت اعتبار محتوایی (CVR) معادل 0.8 مورد تأیید قرار گرفته است.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of a communicational model for social capital and architectural model in residential complex based on social construction

نویسندگان [English]

  • Farzan Rasoulzadeh 1
  • A. Shahcheraghi 2
  • A. BandarAbad 3

1 Ph. D student of architecture, department of architecture ,Faculty of Architecture and art, west branch, Islamic Azad University ,Tehran, Iran.

2 Assistant Prof. of architecture, faculty of civil and art and architecture, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Assistant Prof. of urban design, faculty of Architecture and Urban, Central branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Changes in the scale of residence from single-family to multi-family, because of the growth of urbanization and different needs have led the urban planners and designers in design of residential complexes on the organization of spatial aspects of form and content (social) base in the concept of habitation. One of these aspects is presented in this paper. Social capital has different objective and mental aspects in residential complexes, consist of quantitative and qualitative features for public places and investigation of the background of the formation of neighborhood relations (values, norms, etc.) is necessary. The purpose of this study is to present communication model to understand the influential elements of functional and social domains in residential complexes. The research question is ‘how can we investigate the elements of social capital in residential complexes, design qualitative elements and explain the elements of social capital in the form of a communication model. After explaining the basic concepts and theories, the theoretical framework is justified by investigating the model through content validation and questionnaire filled by 25 experts and researchers in architectural and social fields. The result shows that there are different layers of social capital because of the level of social inclination and involvement of individuals in the form of social networks .These have been transformed in to a coherent system and a unified urban, ultimately modeling generalizations of content validity (CVR) equivalent to 0.8 improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residential complexes
  • qualitative design components
  • social capital components
  • communication model