نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده معماری و شهرسازی تهران، ایران.

2 استادیار،دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه در ایران، احداث حیاط­های زیبا به دلایل گوناگون مورد بی­توجهی بیشتر طراحان و معماران قرار گرفته است. به دلیل نیاز ساکنین به فضای سبز و حیاط، از بام سبز به جهت نیل به فضایی چون حیاط استفاده شده و بام سبز از مفهوم اصلی خود در شهر تهران فاصله گرفته است. لذا می­بایست این فضا را به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار در شهر در نظر گرفت تا بتوان به اهداف اصلی ساخت این گونه بام­ها نزدیک شد. در این پژوهش که از لحاظ ماهیت، رویکرد کاربردی دارد و از منظر روش شناسی، توصیفی- تحلیلی است، در ابتدا از «روش اسـنادی» بـرای مطالعـه مبانی نظـری استفاده شد. سپس پرسشنامه­هایی در اختیار معماران و شهرسازان در خصوص محدودیت­های اجرایی و میزان کارآیی بام­های سبز حال حاضر، در تهران قرار گرفت که برای تعیین اعتباریابی پرسشنامه از SMARTPLS2 استفاده و به جهت اولویت­بندی داده­ها از آزمون فریدمن در نرم­افزارSPSS  استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که مهم­ترین عامل تأثیرگذار بر اجرای بام سبز منطبق با اصول زیست­محیطی، نگرش معماران و شهرسازان بر بام سبز است. این مهم نشان از آن است که نگرش معماران و شهرسازان در شهر تهران به اجرای بام سبز کمترین انطباق را با رویکردهای زیست­محیطی در شهر تهران دارد و به دلایل مختلفی، در نهایت راهکارهایی به منظور به حداقل رساندن محدودیت­ها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of the concept of green roof in contemporary housing in Tehran to improve the quality of life and environment.

نویسندگان [English]

  • Azadeh Rezaei 1
  • Mohamad Reza Pourzargar 2

1 PhD. Student of Architecture, Department of Architecture, Branch of Tehran (Central) Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Prof. of Architecture, Department of Architecture, Branch of Tehran (Central) Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Nowadays in Iran, the construction of beautiful courtyards has been overlooked by designers and architects for various reasons. Due to the residents' need for green space and the courtyard, green roofs are used to access the space like the courtyard, and the green roof is far from its main concept in Tehran. Therefore, this space should be considered as one of the main pillars of sustainable development in the city, so that the main goals of building such roofs could be approached. In this research, which is applied in terms of the nature of the practical and methodologically descriptive-analytic, the "documentary method" was first used to study the theoretical foundations, and then a questionnaire was given to architects and planners about executive constraints And the efficiency of the green roofs is now in Tehran which The SMARTPLS2 was used to determine the validity of the questionnaire and Friedman test was used to prioritize the data in SPSS software. The result of the research shows that the most important factor influencing the implementation of green roof which is adapted with environmental principles is architectural attitude and urban planners on the green roof. This implies that the attitude of architects and urban planners in Tehran to the implementation of green roofs has the least adaptation with environmental approaches in Tehran, because of various reasons, and finally solutions has been devoted to minimize constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green roofs
  • housing.sustainability
  • improving life quality
  • environment quality