نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور رشت

چکیده

هدف مطالعه حاضر، سنجش و ارزیابی کارآیی خطوط اتوبوسرانی شهر اردبیل در کاربست با مدل تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد. در تحقیق کاربردی حاضر، شاخص‌های مطرح در کاربست مدل DEA در قالب عوامل ورودی (تعداد ایستگاه‌های اتوبوس، تعداد اتوبوس در نرخ رفت و برگشت، مسافت و طول هر خط اتوبوسرانی) و عامل خروجی (متوسط جابجایی در هر خط) قرار گرفته‌‌اند. همان‌طوری که از نتایج این پژوهش مشاهده می‌شود؛ خطوط شماره 1، 3، 12 و 23 با وزن‌های 1.000 در رتبه‌ اول سنجش کارآیی خطوط شهری و حومه ای، واقع شده‌اند. لذا خطوط اشاره شده، کاراترین خطوط شهری اردبیل در شرایط مقایسه نسبی بین خطوط شهری و حومه‌ای را دارا می‌باشند. در بین خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه‌ای اردبیل، خط شماره 12 با 20 بار مرجع واقع‌شدن برای خطوط ناکارای اردبیل، الگوی غالب خطوط ناکارآ، ارزیابی شده است. لذا با توجه به درک مقادیر و ارزش‌های بدست آمده از پژوهش و ماهیت شاخص خروجی تحقیق (مبنی بر اینکه شاخص خروجی پژوهش (مسافران) با افزایش خود سبب بهبود کارایی خطوط می گردند)، می‌توان با تغییر و افزودن مسیر به طراحی جدیدی از خطوط برای تجهیز همه مناطق و بلوک اصلی شهر به فراگیری دسترسی شهرواندان به حمل و نقل عمومی پرداخت. در این راستا، از نظر پژوهشی، پیشنهاد می‌شود تحقیق پیمایشی در سطح شهر برای سنجش میزان رضایت ساکنین در دسترسی به خدمات یادشده صورت گیرد که دید شهروندان را نسبت به پخش و دسترسی به امکانات حمل و نقل عمومی (اتوبوس)، رصد نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stable Efficiency of the Public Transport Network with the DEA Approach; (Case study: The Bus lines of Urban and Suburban in Ardabil City)

نویسندگان [English]

  • Z. Fanni 1
  • F. Barandak 2

چکیده [English]

The aim of this study is to assess and evaluate the efficiency of bus lines in the city of Ardabil is the application of the DEA. In applied research, the indicators proposed in the application of DEA as well in the form of input factors (the number of bus stops, bus number in sweep rate, distance and length of each the bus line) and output (average movement per line). As can be seen from the results, have located the lines 1, 3, 12 and 23 with a weight of 1.000 in the first place to measure the efficiency of urban and suburban lines. The mentioned lines, city lines Ardabil efficient in terms of relative comparison between the urban and suburban lines hold. In between urban and suburban bus lines in Ardebil, is evaluated the line 12 to 20 times actual reference for inefficient lines of Ardabil, the dominant pattern of inefficient lines. Therefore, According to understand values of obtained from the research and the nature of research output indicators (output indicators (passengers) with its increase Cause improve the lines efficiency), can change and add the path checkout to new design of the lanes for equip the all areas and main block to learn citizens access to public transport. In this regard, in terms of research, it is proposed that will be survey to measure the satisfaction level of residents in access to these services that vision citizens reveal towards the player and access to public transport (bus).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • DEA
  • Bus Network
  • Ardabil City