کارآیی پایدار شبکه حمل و نقل عمومی با رویکرد تحلیل فراگیر داده‌ها (مورد پژوهی: خطوط اتوبوس رانی شهر و حومه اردبیل)
1. کارآیی پایدار شبکه حمل و نقل عمومی با رویکرد تحلیل فراگیر داده‌ها (مورد پژوهی: خطوط اتوبوس رانی شهر و حومه اردبیل)

زهره فنی؛ فرهاد برندک

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-10

چکیده
  هدف مطالعه حاضر، سنجش و ارزیابی کارآیی خطوط اتوبوسرانی شهر اردبیل در کاربست با مدل تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد. در تحقیق کاربردی حاضر، شاخص‌های مطرح در کاربست مدل DEA در قالب عوامل ورودی (تعداد ایستگاه‌های ...  بیشتر
بررسی استراتژی مدیریتی توسعه پایدار اکوتوریسم درشهرتنکابن
2. بررسی استراتژی مدیریتی توسعه پایدار اکوتوریسم درشهرتنکابن

شعیب کاسه گرمحمدی؛ یوسف هاشمی؛ ابوذر کاسه گرمحمدی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 11-22

چکیده
  شهرستان تنکابن که در غرب مازندران واقع شده از طبیعت متنوعی برخوردار می‌باشد. یکی از جاذبه های مهم شهرستان ، طبیعت خدادادی آن است که زمینه جذب توریسم را فراهم می کند. .بررسی استراتژی مدیریتی توسعه اکوتوریسم ...  بیشتر
چشم اندازسازی آینده شهر با رویکرد استراتژی توسعه شهری(CDS) ( نمونه موردی شهر قم)
3. چشم اندازسازی آینده شهر با رویکرد استراتژی توسعه شهری(CDS) ( نمونه موردی شهر قم)

سید علی علوی؛ مصطفی توکلی؛ علیرضا گروسی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-32

چکیده
  فرآیند استراتژی توسعه شهری (CDS) با هدف کاهش فقر ،توسعه پایدار و ارتقای مشارکت و ایجاد حمکروایی شهری یکی از این راه حل های حل مشکلات شهرنشینی امروز است. این فرآیند دربرگیرنده تحلیل آرمان های شهر در زمینه ...  بیشتر
پخشایش کاربری‌های تجاری و خلق محلات مسکونی پایدار مورد شناسی: (محله مسکونی دروس)
4. پخشایش کاربری‌های تجاری و خلق محلات مسکونی پایدار مورد شناسی: (محله مسکونی دروس)

محسن شبستر؛ الهام زارع؛ ایوب احمد پور

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-32

چکیده
  امروزه آفرینش محلات پایدار و زیست‌پذیر به یکی از ضروریات برنامه‌ریزی و مدیریت در شهرها و بخصوص کلان‌شهرها تبدیل شده اشت. محله‌ها تأثیرات بسیاری بر کیفیت زندگی اهالی خود دارند. در خلق محلات پایدار عوامل ...  بیشتر
تطبیق معناشناختی نظام تبلیغات‌ محیطی و شهر پایدار
5. تطبیق معناشناختی نظام تبلیغات‌ محیطی و شهر پایدار

آتوسا اعظم کثیری

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-58

چکیده
  این مقاله، پژوهشی میان رشته‌ای، تطبیقی و کیفی است بر مبنای معناشناسی ساخت‌گرا و در جهت القای مفهوم شهر پایدار که به روش توصیفی-تحلیلی در مورد نظام نشانه‌ای انواع مختلف تبلیغات شهری انجام شده است. بنابر ...  بیشتر
تحلیل و ارزیابی معیارهای کالبدی پایداری در محلات شهری در اقلیم گرم و خشک ایران
6. تحلیل و ارزیابی معیارهای کالبدی پایداری در محلات شهری در اقلیم گرم و خشک ایران

حامد مضطرزاده؛ وحیده حجتی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 59-74

چکیده
  بدنبال افزایش گرمایش جهانی و بروز تغییر اقلیم متفکران و نظریه پردازان زیادی بدنبال یافتن راه حلهای مختلف برآمدند که یکی از این راه حلها مطرح شدن نظریه "توسعه پایدار" می باشد. این نظریه که بدنبال رشد بی ...  بیشتر