نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

2 عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری

چکیده

بدنبال افزایش گرمایش جهانی و بروز تغییر اقلیم متفکران و نظریه پردازان زیادی بدنبال یافتن راه حلهای مختلف برآمدند که یکی از این راه حلها مطرح شدن نظریه "توسعه پایدار" می باشد. این نظریه که بدنبال رشد بی رویه شهرها و افزایش جمعیت شهرنشین و بدنبال آن ایجاد مسایل و مشکلات مختلف در زمینه شهرنشینی مطرح گردیده بود تا سالها، بیشتر بر ضرورت های اقتصادی و محدودیتهای زیست محیطی تأکید می ورزید اما در دهه اخیر با پیدایش شعار"جهانی بیندیش، محلی عمل کن" نقش آن در جنبه های محلی و بومی بیشتر شده است. هدف از این مقاله شناخت معیارهای کالبدی پایداری در محلات شهری و به صورت مشخص در اقلیم گرم و خشک ایران می باشد. بدین منظور ویژگی های کالبدی محلات بومی در اقلیم گرم و خشک ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. در فرآیند تحقیق پس از معرفی معیارهای ساختار محلات پایدار، معیارهای کالبدی به عنوان پایه ای برای اثبات فرضیه در نظر گرفته شده اند. سپس با بررسی های میدانی در محلات شهرهای کویری ایران معیارهای کالبدی پایداری در دو دسته محله و ساختمان استخراج گردیده است. نهایتا با تطبیق دادن معیارهای استخراج شده از مبانی نظری و پژوهش میدانی مقاله به این نتیجه می رسد که محلات بومی-سنتی قرار گرفته در اقلیم گرم و خشک ایران از جنبه کالبدی از معیارهای پایداری پیروی می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Physical Criteria of Urban Sustainable Communities emphasized on Iran hot and arid climate

نویسنده [English]

  • Hamed Moztarzadeh 1

چکیده [English]

when issues of sustainable development were raised, different scales have been introduced for executing them in city. Although many definitions of sustainable development have been given in large scales, its concept has not been certainly classified in local scale while urban communities have been very important and their strengths and weaknesses can be communicated to the entire city in different dimensions and can affect its efficiency. The question is raised here why the modern communities are not necessarily efficient and life quality has decreased in them though dimensions of the issues are completely evident in urban communities and one can find suitable solution for any deficiency.
Today in most developing countries there are many developments in the old urban texture and their replacement with new texture which contain lots of problems. So that when a comparison between the new textures is done with the older community, more problems will be found. The purpose of this paper is to explore the properties of these older Communities in terms of physical aspects. The hypothesis of this paper is that the physical characteristics of local-traditional Communities in the hot and arid climate of Iran have some principles that will lead to sustainability. In order to prove this hypothesis, the surveys have been used in areas of the desert cities. The paper finally reaches the conclusion that the local-traditional Communities in the hot and arid climate of Iran follow the sustainability criteria in terms of physical aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Community
  • Physical Criteria
  • Hot and Arid Climate
  • Sustainability