نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تهران

چکیده

فرآیند استراتژی توسعه شهری (CDS) با هدف کاهش فقر ،توسعه پایدار و ارتقای مشارکت و ایجاد حمکروایی شهری یکی از این راه حل های حل مشکلات شهرنشینی امروز است. این فرآیند دربرگیرنده تحلیل آرمان های شهر در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی و کاهش فقر، تعیین اولویت ها برای سرمایه گذاری و حمایت های توسعه ای است. شهر قم به عنوان مهاجر پذیر ترین شهر در چند دهه اخیر با جمعیت شهر نشین 94 درصدی خوداز جمله هشت مادر شهر بزرگ کشور است که تدوین این برنامه ها را ضروری می نماید. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر مرور تحلیلی متون نظری صورت گرفت وضعیت شهر قم به لحاظ نوع راهبرد توسعه ای اتخاذ شده از طریق مدل SOWT تحلیل گردید به منظور دست یابی به اهداف این پژوهش از طریق روش دلفی و پرسشنامه SOWT نسبت به جمع آوری نظرات 10 کارشناس اقدام گردید. نمونه مورد نظر به روش تصادفی ساده از میان کارشناسان سازمان برنامه و بودجه ، کارشناسان استانداری و شهرداری قم برگزیده شد. نتایج نهایی بیانگر رویکرد تهاجمی(راهبرد حداکثر حداکثر ، so) مسئولین امر شهری بوده است به این ترتیب که با تکیه بر نقاط قوت از فرصت های موجود در شهر قم حداکثر بهره برداری صورت گیرد . با توجه به یافته ها نیز چشم انداز پیشنهادی برای آینده شهر قم نیز ترسیم گردیده است که لزوم توجه بر موقعیت مذهبی و همچنین موقعیت جغرافیایی شهر قم در سطح منطقه ای را مورد تاکید قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Visioning the future of the city with the approach of city development strategies (CDS) (Case in Qom)

نویسندگان [English]

  • S.A. Alavi 1
  • M. Tavakoli 2
  • A. Garosi 1

چکیده [English]

The City Development Strategy (CDS), with the aim of poverty reduction, sustainable development and promote partnerships and urban governance is one of the solutions to today of the problems of urbanization .This process is involves of analyzing the aspirations of the economic and social development and poverty reduction, Determine priorities for investment and support the development The city of Qom is an most immigration city in recent decades with 94 percent of the urban population is including eight large metropolitan country that is make essential formulation of these programs. This study that was done with an analytical method based on analytical review of theoretical texts, The status of city of Qom were analyzed in terms of development strategy adopted by the SOWT model. In order to achieve the objectives of this study was done with using Delphi and SWOT questionnaire for collect the views of 10 experts. The samples was elected by simple randomization method among experts Management and Planning Organization, experts of County Administrative and the Municipality of Qom. The final results was indicate the aggressive approach (strategy a maximum of the maximum, so) urban authorities. In this way that relied on the strengths of the opportunities available in the city of Qom accomplished a maximum of utilization. According to the findings also offer prospects for the future have also been plotted in Qom that necessary of Attention on the religious situation as well as the geographical location of the city of Qom is highlighted at the regional level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban development strategy
  • visioning
  • Qom city