بررسی تطبیقی عوامل درون‌زا و برون‌زا در ایجاد کالبد و منظر میادین شهری نمونه موردی: میدان تجریش و امام خمینی تهران
1. بررسی تطبیقی عوامل درون‌زا و برون‌زا در ایجاد کالبد و منظر میادین شهری نمونه موردی: میدان تجریش و امام خمینی تهران

دنیا عباسی کسبی؛ محمدتقی رهنمایی؛ حسین علی قنبری؛ امیر اشنویی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 55-64

چکیده
  بانگاهی به وضعیت وشرایط کنونی شهرهای کشورمان می توان گفت که فضایی را که واقعاً بتوان آن را میدان شهری نامید در آن یافت نمی شود و اگر هم باشد در اثر رشد نامناسب این شهرها کارکرد اجتماعی خود را از دست داده ...  بیشتر
ارزیابی و تبیین ابعاد دلبستگی مکانی در خیابان بابا افضل شهر کاشان
2. ارزیابی و تبیین ابعاد دلبستگی مکانی در خیابان بابا افضل شهر کاشان

حسین حاتمی نژاد؛ بهار حبیبیان؛ امیر اشنویی؛ امیررضا خاوریان

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 67-80

چکیده
  دلبستگی مکانی بر پیوندهای محکم مردم و مکان دلالت می‌کند که از عوامل فردی، اجتماعی و کالبدی تاثیر می‌پذیرد و بر تامین نیازهای روحی و کیفیت زیست شهری موثر است. هدف این مقاله بررسی میزان دلبستگی مکانی افراد ...  بیشتر
اندازه شهر و میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی در ایران مطالعه موردی: شهرهای شیراز، جهرم و سروستان
3. اندازه شهر و میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی در ایران مطالعه موردی: شهرهای شیراز، جهرم و سروستان

امیررضا خاوریان گرمسیر؛ حسین حاتمی نژاد؛ امیر اشنویی؛ محمد صادق افراسیابی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 43-54

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اندازه شهر و میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی در شهرهای ایران صورت پذیرفته و در آن از روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق 3 شهر استان فارس (کلانشهر شیراز، ...  بیشتر