معیارهای طراحی شهرک‌سرا‌های پایدار در اقلیم گرم‌و‌خشک (مطالعه موردی: شهرکاشان)
1. معیارهای طراحی شهرک‌سرا‌های پایدار در اقلیم گرم‌و‌خشک (مطالعه موردی: شهرکاشان)

محمد صادق طاهر طلوع دل؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ الناز محبی؛ نیلوفر زجاجی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 85-99

http://dx.doi.org/10.22061/jsaud.2020.4577.1352

چکیده
  فرهنگ غنی ایران اسلامی و نمادهای معمارانه آن در این سرزمین به همراه همسازگاری آن معماری با طبیعت و شرایط اقلیمی، لزوم توجه به معماری ایرانی و بازشناسی ارزش‌های سنتی آن را روشن می‌سازد. تحقیق حاضر در ...  بیشتر
ارزیابی عملکرد حرارتی بام سبز در پایداری و بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان های مسکونی در اقلیم گرم و خشک ایران
2. ارزیابی عملکرد حرارتی بام سبز در پایداری و بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان های مسکونی در اقلیم گرم و خشک ایران

الهه ادیبی؛ اسماعیل ضرغامی

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 75-90

چکیده
  روند توسعه پایدار در ساختمان نیاز به سیستم های کارآمدی را که منجر به بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان می شوند، افزایش داده است. سیستم بام سبز گسترده یکی از روش های مطلوب صرفه جویی در مصرف انرژی است که بشر ...  بیشتر
تحلیل و ارزیابی معیارهای کالبدی پایداری در محلات شهری در اقلیم گرم و خشک ایران
3. تحلیل و ارزیابی معیارهای کالبدی پایداری در محلات شهری در اقلیم گرم و خشک ایران

حامد مضطرزاده؛ وحیده حجتی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 59-74

چکیده
  بدنبال افزایش گرمایش جهانی و بروز تغییر اقلیم متفکران و نظریه پردازان زیادی بدنبال یافتن راه حلهای مختلف برآمدند که یکی از این راه حلها مطرح شدن نظریه "توسعه پایدار" می باشد. این نظریه که بدنبال رشد بی ...  بیشتر