نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

10.22061/jsaud.2021.7125.1750

چکیده

با توجه به اینکه خوانایی کیفیتی است که موجبات قابل درک شدن یک محیط را فراهم می آورد لذا عوامل کالبدی ،زیست محیطی ....بر احساس و ادراک انسان تاثیر گذار خواهد بود. بر همین اساس با توجه به حضور کودکان در فضای شهری به سبب مقیاس ذهنی و جسمی متفاوت که با بزرگسالان دارند ادراکشان از محیط نیز متفاوت خواهد بود .در ادامه نیز توجه به مسیریابی کودک درپیرامون موضوع خوانایی قابل مشاهده می باشد که هر چه بیشتر محیط خوانا باشد ،کودک در محیط احساس مطلوب تری از فرآیند مسیریابی و حضور در محیط دارند. لذا هدف از ارائه این پژوهش بازخوانی نقشه های شناختی کودکان دختر و پسر 12-9سال در محله لشگر قاسم آباد می باشد. ت لازم به ذکر است که برای تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از نرم افزار SPSS 24 نیز استفاده شد.تحلیل داده ها نقشه های شناختی کودکان با استفاده از تحلیل های آماری شامل تحلیل آزمون نرمالیته داده ها با استفاده از آزمون کولومگروف اسمیرنف ، آزمون لون همگنی واریانس و تحلیل کوواریانس (ANCOVA) در جهت کشف میران تفاوت میان نقشه های شناختی دختر و پسر استفاده شده است.
از جمله یافته های پژوهش پیچیدگی نقشه های شناختی کودکان پسر و تاکید بیشتر بر فعالیت ها و راه ها اشاره نمود . در ادامه نیز می توان بیا نمود که دخترها به جزئیات بیشتری از محیط توجه می کنند و هرچه سن کودکان بالاتر می رود .عناصر رسم شده در نقشه هی شناختی آنها نیز افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognition of factors affecting the perception of children aged 9-12 years by reading the cognitive maps of the case study of Lashgar neighborhood of Mashhad

نویسندگان [English]

  • toktam hanaee 1
  • shima abedi 2

1 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Master of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Given that readability is a quality that makes the environment understandable, so physical factors, environmental. will affect human feeling and perception. Accordingly, due to the presence of children in the urban space, due to the different mental and physical scales that they have with adults, their perception of the environment will be different. Therefore, the purpose of this study is to re-read the cognitive maps of girls and boys aged 9-12 years in Lashkar Ghasem Abad neighborhood. The method used in the present study is applied in terms of purpose and in terms of survey nature. In this regard, in order to collect data, field observations, questionnaires and site visits have been used. Sampling method has been calculated using Cochran's formula according to the population of 106 people. Completion of the questionnaire has been completed by 106 children in the age range of 9-12 years. It should be noted that SPSS 24 software was used to analyze the research findings. Data analysis of children's cognitive maps using statistical analysis including analysis of data normality test using Kolomgorov-Smirnov test, Loon homogeneity test Analysis of variance and analysis of covariance (ANCOVA) have been used to detect the difference between the cognitive maps of girls and boys.Among the research findings, he pointed out the complexity of cognitive maps of boys and more emphasis on activities and ways. It can also be noted that girls pay more attention to the details of the environment and the older the children get.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive map
  • Child
  • Routing
  • Qasem Abad neighborhood