نشریه معماری و شهرسازی پایدار در بررسی و اعتبار دهی به نشریات علمی و ارزیابی سالیانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که نخستین بار برای این نشریه انجام شد، حایز رتبه کیفی "ب " (Q2) شد. 

لینک خبر: https://journals.msrt.ir