شماره شاپای الکترونیکی: 2588-6037


سردبیر


پروفسور حمیدرضا عظمتی استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

معماری

 • azematisru.ac.ir

مدیر مسئول


جمال الدین مهدی نژاد دانشیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

مهندسی معماری

 • mahdinejadsru.ac.ir

مدیر اجرایی


عبدالحمید قنبران دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

معماری و شهرسازی

 • ghanbaransru.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسن بلخاری قهی استاد دانشگاه تهران

فلسفه هنر

 • jsaudsrttu.edu

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا پورجعفر استاد دانشگاه تربیت مدرس

طراحی شهری

 • pourja_mmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سیدباقر حسینی دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

معماری

 • hosseiniiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی شرقی دانشیار ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

معماری

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل ضرغامی استاد دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

معماری

 • ezarghamisru.ac.ir
 • 021-22970039

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا عظمتی استاد دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

معماری-منظر

 • azematisru.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علیرضا عینی فر استاد دانشگاه تهران

معماری

 • aeinifarut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محسن فیضی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

معماری-منظر

 • mfaiziiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


فرهنگ مظفر دانشیار دانشگاه هنر اصفهان

معماری

 • m.mozaffaraui.ac.ir

دبیر تخصصی


عبدالحمید قنبران دانشیار معماری

معماری

 • ghanbaranhamidyahoo.com

طراح جلد


های عارفی عضو هیأت علمی

گرافیک

 • jsaudsru.ac.ir

ویراستار انگلیسی


رضا نجاتی دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه شهید رجایی

آموزش زبان انگلیسی

 • jsaudsru.ac.ir

کارشناس نشریه


رضوان روح بخش کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید رجایی

علوم اجتماعی

صفحه آرا


نیره فیروزی کارمند

 • firozi1447yahoo.com

صفحه آرا


میرسالار کامجو صفحه آرا

کارشناسی ارشد شهرسازی

 • jsaudsrttu.edu

گرافیست


عباس مرادی گرافیست

مدیریت فناوری اطلاعات

 • moradi.abbasgmail.com