نشانی دفتر نشریه: تهران، لویزان، خیابان شهید شعبانلو، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی. کدپستی: 15811-  16788

آدرس پست الکترونیکی: jsaud@sru.ac.ir


فقط چهار کاراکتر انتهایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image