بنا بر مصوبه شماره 3/18/31053  مورخ 16/12/1396 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، نشریه علمی معماری و شهرسازی پایدار به رتبه علمی - پژوهشی ارتقا یافت.

شایان ذکر است، این نشریه که در قالب دو فصلنامه منتشر می شود، از شماره بهارو تابستان 1397 حایز این مرتبه می شود.