نرم‌افزارهایی که متنی را از کاربر دریافت کنند و به منظور بررسی مشابهت، آن متن را با پایگاهی از متون مقایسه کنند، به نام نرم‌افزارهای مشابه‌یاب، همانندجو یا همانندیاب شناخته می­شوند. در راستای ارتقای کیفیت نشریات علمی و ساماندهی انتشار به موقع آنها، دفتر سیاستگذاری و برنامه­ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، استفاده از مشابه­یاب را ضروری اعلام نموده است. لذا این نشریه نیز در راستای این سیاست از سامانه­ مشابه یاب "سمیم نور" به آدرس: https://www.samimnoor.ir  که یکی از چندین سامانه مشابه یاب در زمینه مقالات است، استفاده می نماید. تمامی مقالات این نشریه در سامانه فوق بررسی و سپس وارد مرحله پذیرش و چاپ می شوند.