نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
مرضیه آزاد ارمکی دانشگاه شهید رجایی
سیدرضا آزاده دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان
مازیار آصفی دانشیار دانشکده معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
وحیده ابراهیم نیا برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای- شهید بهشتی
رضا ابوئی دانشگاه هنر اصفهان
عباس ابوالقاسمی گروه روانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
فریال احمدی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران
پارسا ارباب استادیار دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
زهراالسادات اردستانی استادیار/دانشگاه خوارزمی- شهرسازی
محمود ارژمند گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه هنر، تهران، ایران
فرزانه اسدی ملک جهان عضو هیأت علمی و استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران.
سیدغلامرضا اسلامی معماری تهران
نجما اسمعیل پور هیات علمی دانشگاه یزد
امیر اشنویی استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه لرستان
محسن افشاری دانشگاه هنر اصفهان، معاون گروه معماری
علیرضا افشانی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
رضا اکبری عضو علمی گروه شهرسازی دانشگاه یزد
سید جواد امامی عضو هییت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
بهرام امین زاده دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
بهناز امین زاده گروه معماری و شهرسازی دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبا- شهرسازی
محمود نصیر انصاری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
مسعود باتر عضو هیات علمی و مدیر گروه مرمت اثار تاریخی دانشکده هنر و معماری دانشگاه زابل
محمد باقری استادیار گروه معماری,دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
سید حسین بحرینی استاد گروه شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران
صالحه بخارایی معماری شهید بهشتی
خدارحم بزی هئیت علمی
میثم بصیرت شهرسازی دانشگاه تهران
محمدرضا بمانیان گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا بندراباد عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حامد بیتی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مریم بیرانوندزاده پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد لرستان
حمیدرضا پارسی برنامه ریزی شهری- تهران دانشگاه تهران دانشکده شهرسازی
هادی پندار
مجتبی پوراحمدی استادیار، دانشکده معماری و هنر، گروه معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران،
سمیه پورباقر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
محمدرضا پورجعفر دانشگاه تربیت مدرس
الهام پورمهابادیان عضو هیات علمی-مدیر گروه تحصیلات تکمیلی
حسین پورمهدی قائم مقامی ممعماری شهیدبهشتی
شهناز پورناصری مدیر گروه معماری
جاماسب پیرکندی دانشگاه مالک اشتر
فریدالدین پیرویان معماری دانشگاه شیراز
یعقوب پیوسته گر -
احمد ترکمان استادیار معماری، هیات علمی دانشگاه مرودشت، شیراز، ایران
سمانه تقدیر معماری - علم و صنعت
علی اکبر تقوایی گروه شهرسازی، دانشگاه هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
کتایون تقی زاده دانشکده معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حمیدرضا تلخابی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فرهاد تهرانی دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
ناصر ثبات ثانی رئیس دانشکده معماری، شهرسازی و هنر دانشگاه ارومیه
محمود رضا ثقفی گروه دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
آرش ثقفی اصل هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمد اسماعیل جلودار دانشگاه تهران، استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران
فاطمه جم دانشگاه شهید رجایی
پویا جودی دکتری شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران
فرزین چاره جو استادیار گروه مهندسی شهرسازی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
حسین حاتمی نژاد دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
محمدرضا حافظی دانشیار گروه ساختمان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران
احمد حامی استادیار گروه مهندسی فضای سبز، دانشگاه تبریز
امین حبیبی منظر و اقلیم، دانشگاه شیراز
مهدی حسام استادیار دانشگاه گیلان
فرامرز حسن پور استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زابل، زابل، ایران
فرهاد حسینعلی گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
سید باقر حسینی دانشیار و ‏‎ ‎عضو هیات علمی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و‎ ‎صنعت ایران
سیدبهشید حسینی دکترای معماری،هنرهای زیبا،تهران
فرزین حق پرست دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
سعید حقیر معماری تهران
غلامرضا حقیقت نایینی گروه شهرسازی . دانشگاه هنر. تهران
مهدی حمزه نژاد
تکتم حنایی مدیر گروه شهرسازی- دانشگاه آزاد مشهد
اکبر حیدری هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
علی اکبر حیدری دانشگاه یاسوج
محمد تقی حیدری گروه برنامه ریزی شهری- دانشگاه زنجان
سعید خاقانی معماری و مرمت اسلامی تهران
مهدی خاکزند دانشگاه علم و صنعت ایران
جمال خداکرمی گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام ، ایلام ، ایران .
حسین خسروی استاد دانشگاه هنر تهران
نینا خلیقی هیات علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، ایران
رضا خیرالدین دکتری شهرسازی، عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
سارا دانشمند دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز
امیر مسعود دباغ دانشکد معماری و شهرسازی دانشگاه سوره
مزدک دربیکی عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه‌ آزاد اسلامی قائمشهر
عاطفه دهقان هیات علمی گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب, تهران, ایران
نرگس دهقان دانشکده معماری، دانشگاه آزاد نجف آباد
عبدالرحمان دیناروند دانشکده معماری وشهرسازی- دانشگاه صنعتی جندی شاپور- دزفول- ایران
اسدالله دیوسالار عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مازندران.
محمد منان رئیسی معماری اسلامی
مهدی رئیسی نافچی عضو هیات علمی/ گروه مرمت/دانشکده معماری و شهرسازی / دانشگاه شهید بهشتی/ تهران/ ایران
روح اله رحیمی معماری و شهرسازی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران،بابلسر، ایران
لیلا رحیمی هیات علمی تبریز
سینا رزاقی هیات علمی دانشگاه شهید رجایی
شاهرخ رزم جو دانشگاه تهران
حجت الله رشیدکلویر گروه معماری دانشکده فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
محمدرضا رضایی دانشگاه یزد
نعیمه رضایی شهرسازی تهران
علیرضا رضوانی استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران.
ندا رفیع زاده عضو هیات علمی گروه معماری و طراحی محیط، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مجتبی رفیعیان معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
احسان رنجبر گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس
امید رهایی عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی
مرتضی رهبر استادیار معماری دانشگاه علم و صنعت ایران
نادر زالی دانشیار دانشگده هنر و معماری، گروه شهرسازی دانشگاه گیلان
اکبر زرگر استاد گروه معماری دانشگاه شهید بهشتی تهران
زهراسادات زمردیان استادیار گروه ساختمان، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مهدی زندیه دانشیار گروه معماری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
علی اکبر سالاری پور استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه گیلان
حسن ستاری ساربانقلی گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
حسام الدین ستوده گروه معماری، دانشگاه ازاد واحد قشم، قشم ایران
حسن سجادزاده دانشیار گروه طراحی شهری دانشگاه بوعلی سینا،همدان، ایران.
ژیلا سجادی مدرس دانشگاه -گروه جغرافیا- دانشکده علوم زمین- دانشگاه شهید بهشتی. تهران -ایران
مسعود سجادی دکتری تخصصی شهرسازی
محسن سرتیپی پور عضو هیت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
رحیم سرور استادوعضوهیات علمی
پوریا سعادتی وقار
محمد سلاورزی زاده گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام ، ایلام ،ایران.
ابوالفضل سلطانی استادبار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
جمال الدین سهیلی دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
الهام سوری استاد دانشگاه
فریبا شاپوریان عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید رجائی
آزاده شاهچراغی گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
امیر شجاعی روان شناسی محیط- معماری
علی شرقی معماری
علی شمس الدینی هیات علمی دانشگاه آزاد واحد مرودشت
اسماعیل شیعه علم و صنعت
علیرضا صادقی گروه شهرسازی دانشگاه شیراز
نگین صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان).اصفهان.ایران
علی صادقی حبیب آباد معماری و شهرسازی دکتری تخصصی معماری، ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران. پسادکتری معماری در دانشگاه فلورانس کشور ایتالیا
حسن صادقی نائینی گروه آموزشی طراحی صنعتی- دانشکده معماری و شهرسازی ئانشگاه علم و صنعت ایران
حمید صارمی عضو هیت علمی دانشگاه تربیت مدرس- شهرسازی
بهروز صالحی
ندا صحراگرد منفرد معماری علم و صنعت
نسیم صحرایی نژاد عضو هییت علمی گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مسعود صفایی پور دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین صفری عضو هیئت علمی و استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد علوم تحقیقات گیلان)، ایران.
سیدعلی صفوی هیات علمی گروه شهرسازی- دانشگاه تربیت مدرس
مامک صلواتیان عضو هیات علمی و استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
هانیه صنایعیان استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
صادق صیدبیگی شهرسازی
اسماعیل ضرغامی هیئت علمی
منصوره طاهباز دانشیار، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،
محمد صادق طاهر طلوع دل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
امیر طریقت عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
حسین طوسی گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران
حمید رضا عامری سیاهویی دانشیار دانشگاه معماری و شهرسازی
محمدمهدی عزیزی برنامه ریزی شهری
زهرا عسکری زاده
پرستو عشرتی استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
حمیدرضا عظمتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
سعید عظمتی استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، تهران، ایران
علی اکبر عظمتی مهندسی مکانیک، عضو هیات علمی
مهران علی الحسابی دانشگاه علم و صنعت ایران
هوشمند علیزاده دانشیار دانشکده هنرو معماری، گروه شهرسازی
مسعود علیمردانی مدیر گروه طراحی شهری
علیرضا عندلیب گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد، تهران، ایران
سعید غفارپور جهرمی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمد مهدی غیایی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
فائزه فاضلی محیط زیست
بابک فدوی انبیائی دانشگاه آزاد
محمد فرخ زاد گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
محمدرضا فرزاد بهتاش دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مریم فرهادی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
محمدصادق فلاحت عضو هیئت علمی
زهره فنی دانشگاه شهید بهشتی
ریما فیاض عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر
جلال قاسمی دانشکده مکانیک، دانشگاه زنجان
مهشید قربانیان شهرسازی علم و صنعت
مینو قره بگلو دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز،ایران.
حمید قنبران مدیر نشریه
عبدالحمید قنبران عضو هیئت علمی
محمدهادی کابلی گروه معاری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند
شعیب کاسه گرمحمدی قطب علمی معماری اسلامی، دانشگاه علم و صنعت
مهروش کاظمی شیشوان دانشکده هنر و معماری،واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی ، شبستر، ایران
جلال کامران گروه شهرسازی، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران
حامد کاملنیا دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
سیده مهسا کامی شیرازی معماری و شهرسازی هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمد کرملو دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
اسلام کرمی معماری و شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان .ایران
امیررضا کریمی آذری معماری/دانشکده معماری و هنر/دانشگاه گیلان/رشت/ایران
احمد رضا کشتکار استادیار دانشکده ی هنر و معماری دانشگاه خوارزمی
هادی کشمیری رئیس دانشکده هنرومعماری دانشگاه ازاد اسلامی واحدشیراز
محسن کلانتری گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
گلرخ کوپایی استادیار رشته شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
صدیقه کیانی سلمی دانشگاه کاشان- دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین / جغرافیا و اکوتوریسم
ساناز لیتکوهی دانشگاه پیام نور- تهران شرق- دانشکده معماری و شهرسازی
عباس مالیان گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
محمدرضا مبهوت عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی خاوران مشهد
اصغر محمدمرادی استاد دانشگاه علم و صنعت، مرمت
امین محمدی معماری و شهرسازی استادیار گروه مهندسی معماری- دانشگاه خلیج فارس
مریم محمدی دانشیار گروه شهرسازی/ دانشگاه هنر
محمد مهدی محمودی استاد بازنشسته دانشگاه تهران
محمدحسین محمودی ساری گروه آموزشی علم و فناوری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر
سید مصطفی مختاباد دانشگاه تربیت مدرس
لیلا مدقالچی معماری منظر - ارزشهای انسانی در معماری --آموزش معماری - فرآیند طراحی معماری
حسین مدی Assistant Professor, Faculty of Architectural Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin
آتوسا مدیری استادیار شهرسازی، گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
سلمان مرادی شهرسازی
سید محمد حسین مرتضوی گروه مدیریت شهری دانشگاه شهید بهشتی
ماندانا مسعودی راد دانشگاه لرستان- گروه شهرسازی
حامد مضطرزاده رییس مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
ابراهیم مظهری معماری دانشگاه جندی شاپور
سید مجید مفیدی شمیرانی استادیار دانشگاه علم وصنعت
آناهیتا مقبلی گرافیک
شهرزاد مقدم دانشگاه زنجان
بهزاد ملک پور دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی
مهدی منتظرالحجه گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد
رضا منصوری گروه معماری دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ایلام ایلام
آزاده مهاجرمیلانی مسکن- انرژی
محمدجواد مهدوی نژاد دانشیار گروه معماری دانشگاه تربیت مدرس
سارا مهدی زاده دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه مهدیزاده سراج معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
جمال الدین مهدی نژاد عضوهیأت علمی گروه معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمدرضا مهربانی گلزار دانشگاه شهیدرجایی
میرنجف موسوی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
محمد مولایی قلیچی مربی
کوروش مومنی دانشیار گروه معماری و رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
محمود میثاقی عضو هییت علمی دانشگاه بابلسر
احمد میرزا کوچک خوشنویس استادیار گروه ابنیه و بافت، پژوهشگاه میراث فرهنگی، تهران، ایران.
مرتضی میرغلامی رئیس دانشکده معماری و شهرسازی
مهتا میرمقتدایی عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی،تهران،ایران
مهندس رحیم میکائیل استاد شهید رجائی
شهریار ناسخیان رئیس دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
افسانه ناظری دانشگاه هنر اصفهان عضو هیئت علمی گروه نقاشی -استادیار پایه 18 مدیر گروه دکتری پژوهش هنر
طاهره نصر استادیار، گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
نازنین نصر اللهی گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
کیومرث نعیمی دکتری شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
سلمان نقره کار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید رجایی ره
روزبه نقشینه گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
فریدون نقیبی استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه ارومیه
سارا نهیبی استادیار دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
عبد المجید نورتقانی استادیار گروه معماری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.
عبدالمجید نورتقانی دانشگاه گلستان
حسین نورمحمدزاد هیات علمی دانشگاه یزد
سعید نوروزیان ملکی دانشگاه شهید بهشتی
محمد هادیان پور گروه معماری دانشگاه تربیت مدرس
پریسا هاشم پور دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رحیم هاشم پور گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی. دانشگاه بین المللی امام خمینی
سید مجید هاشمی شهید رجایی
مائده هدایتی فرد دکتری شهرسازی
سودابه هراتی
حمیدرضا وارثی استاد جغرافیا دانشگاه اصفهان
بهزاد وثیق استادیار و عضو هیات علمی معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
رزا وکیلی نژاد دانشگاه شیراز
علی یاران عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری ازسال ١٣٨٠ الی کنون
سیدعباس یزدانفر دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
منصور یگانه عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه تربیت مدرس- مدیر ازمایشگاه طراحی معماری، مدلسازی و ساخت