نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی معماری ، گروه معماری ،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 استاد ،گروه معماری،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار،گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

10.22061/jsaud.2020.6600.1685

چکیده

طراحی مسیر تخلیه اضطراری در ساختمان‌های بلندمرتبه، مسأله‌ای است که معماران خود را ملزم به چاره‌اندیشی در خصوص آن می‌دانند. معماری پایدار ساختمان‌ها در برابر آتش‌سوزی، از زیرساخت‌های پایداری ابنیه است که از سال 2015 در مقیاس شاخص "کلان‌شهرهای پایدار" قرار دارد. روش پژوهش این تحقیق بر اساس تحلیل ماتریس معادلات ساختاری MICMAC و ANP است. گردآوری اطلاعات به‌ صورت پرسش‌نامه‌ای و بر اساس تکنیک ISM از میان فرماندهان سازمان آتش‌نشانی تهران و نخبگان دانشگاهی صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، شناسایی متغیرهای مؤثر بر طراحی مسیرهای تخلیه اضطراری، نیازمند دانشی جامع از شیوه "ادراک محیطی توسط انسان"، "مسیریابی فردی یا گروهی"، "نقش افراد"و "فرهنگ رفتاری" است. همچنین وزن‌های تأثیرگذاری پژوهش نشان می‌دهد، حرکت به ‌منظور تخلیه اضطراری ساختمان از طریق ادراک محیطی و با درصد وزنی 911/0 از طریق ریزابعاد "حرکت در مسیرهای عبور و مرور قالب در بنا" اتفاق می‌افتد و در جایگاه دوم با "حرکت به‌سوی گره‌های حرکتی" با وزن عاملی 874/0 اتفاق می‌افتد. همچنین در رتبه سوم نیز "حرکت به ‌سوی نشانه‌های مرجع" با وزن درصدی 0833/0 است. نتایج حاکی از آن است که طراحی مسیر خروج اضطراری در ساختمان زمانی می‌تواند در بحران آتش‌سوزی مؤثر واقع شود که جانمایی آن‌ها در مسیرهای اصلی عبور و مرور باشد، لذا مکان­نمایی مسیرهای تخلیه اضطراری در کنج‌ها و گوشه‌های ناخوانای ارتباطی موجب بی‌استفاده ماندن و ترس از استفاده مسیرهای تخلیه اضطراری در زمان بحران می‌شود.

چکیده تصویری

بررسی متغیرهای مؤثر بر طراحی مسیرهای تخلیه اضطراری ساختمان‌های بلندمرتبه در برابر آتش‌سوزی بر اساس روش معادلات ساختاری MICMAC و تحلیل ANP

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of the Factors Influencing the Design of Emergency Evacuation Routes for High-Rise Buildings Against Fire Based on MICMAC Structural Equation Method and ANP Analysis

نویسندگان [English]

  • Vahid Bahrami 1
  • Iraj Etessam 2
  • Azadeh Shacheragi 3

1 Ph.D. Candidate, Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad Uni., Tehran, Iran

2 Prof., of Architecture, Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad Uni., Tehran, Iran.

3 Associate Prof. of Architecture, Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad Uni., Tehran, Iran.

چکیده [English]

Routing in emergency evacuation of high-rise Buildings has appeared as an issue that the Architects has made themselves to think more about finding the necessary alternatives. The Sustainable Architecture of the Building against fire accounts for one of the infrastructures of sustainable buildings that has been agreed upon since 2015 the scale of "sustainable metropolises “. The research method is based on MICMAC and ANP structural equation matrix analysis. Data collection using questionnaires and based on ISM technique were accomplished via participation of Tehran Fire Department Officers and among the Academic Elites. The research findings indicates that the recognition of the variables affecting on design of emergency evacuation routs requires a comprehensive knowledge about methods of " Environmental Comprehension”, “Individual or group routing”, the role of individuals and behavioral culture”. The findings of our research show that movement for emergency evacuation of the building with a weight percentage of 0.911 occurs through "movement in the passageways of the mold in the building, and in the second place" by moving towards the move-able nodes with a factor weight of 0.874. In addition, the third place shows "moving towards reference signs" with a weight of 833%.The Conclusion indicates that designing an emergency exit in a building can be effective within a fire crisis when their location lies in the main traffic routes and the location of emergency exit routes in illegible corners and angles of communication causes disuse and fear from usage of the Emergency evacuation routes at the time of Crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fire Evacuation
  • Emergency Evacuation
  • Way Founding