نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی کیش، کیش، ایران.

2 استاد، معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

3 استاد، دانشکده روانشناسی، دانشگاه شیراز

10.22061/jsaud.2021.6433.1658

چکیده

انسان جهت گذران امور روزانه خود نیاز دارد که نسبت به شرایط، رضایتمندی کافی داشته باشد. سطوح رضایتمندی متفاوت است و می­تواند شامل عوامل اجتماعی، روانی و محیطی باشد. یکی از جنبه­های مؤثر بر رضایت جسمی و روانی افراد، قرارگیری در شرایط آسایش حرارتی است. در سال­های اخیر به دلیل مطرح شدن مسأله تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی و اثرات جزیره گرمایی، نقش مسأله آسایش حرارتی پررنگ شده ­است و مبنای بسیاری از پژوهش­ها در کشورهای مختلف شده ­است. سطوح نارضایتی از شرایط آسایش، نشان از آن دارد که علاوه ­بر مؤلفه­های فردی و محیطی، مؤلفه­های دیگری نیز، بر ادراک حرارتی فرد اثرگذارند. طی مطالعات اکتشافی مختلف یکی از معیارهای اثرگذار، تفاوت در پیشنیه حرارتی است که تفاوت­های فردی در ادراک حرارتی را رقم می­زند. از این­رو این مقاله با هدف شناسایی تأثیر سابقه ذهنی افراد بر ادراک آسایش حرارتی و نهایتا واکنش رفتاری مناسب در جهت سازگاری، مطالعه­ای میدانی (در قالب پرسشنامه و مشاهده) در ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز، در دی­ماه 1397 به مدت چهار روز کاری، را انجام داده ­است. نتایج مطالعه همزمان مؤلفه­های فردی، محیطی و فیزیولوژیکی بر پاسخ­های حرارتی افراد بر روی 108 شرکت­کننده نشان می­دهد، سابقه ذهنی کوتاه مدت و بلندمدت افراد می­تواند در پاسخ­های حرارتی فرد، به طور خاص، ترجیح حرارتی اثرگذار باشد. البته میزان اثرگذاری در خصوص معیارهای مختلف سابقه ذهنی و افراد مختلف تفاوت­هایی دارد که طی تحلیل­های آماری همبستگی و رگرسیون لجستیک، در این مقاله مشخص شده ­است. قابل ذکر است شدت همبستگی در اغلب موارد ضعیف و کمتر از 0.3 محاسبه شده ­است. با این حال به دلیل اثرگذاری بر رفتارهای سازگاری افراد لازم است در روند طراحی و خصوصا مدل­های پیش­­بینی آسایش حرارتی لحاظ شود.

چکیده تصویری

سنجش تأثیر سابقه ذهنی کوتاه مدت و بلندمدت کاربران در ادراک آسایش حرارتی (مطالعه موردی: ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Short-Term and Long-Term Mental History on Thermal Comfort Perception (Case Study: Shiraz University Office Building)

نویسندگان [English]

  • B. Banazadeh 1
  • Shahin Heidari 2
  • Habib Hadianfard 3

1 PhD Candidate of Architecture Department, Tehran University, Kish International Complex,

2 Prof. of Architecture, Faculty of Fine Arts, Tehran. Uni,

3 Prof . of Psychology, Phycological Department, of Shiraz Uni.

چکیده [English]

Human beings need sufficient satisfaction in order to carry out their daily affairs. Satisfaction levels vary and can include personal, social, psychological, and physical factors. In recent years the role of thermal comfort has been highlighted due to the issue of climate change, global warming and the effects of heat island. So thermal comfort has been the basis of a lot of research in different countries. The purpose of this study is to investigate the effect of past experience (consist of short-term and long-term background) on thermal comfort perception and choosing appropriate adaptation behavior. Field studies conducted in office building in January 2019, for 4 days for gathering 108 questioners to help the authors to find the relationship between physiological factors and thermal respondence. The results show that short-term and long-term experiences can affect one's thermal responses, in particular, thermal preference. The authors try to show the weight of each factor based on statistical analysis such as correlation and logistic regression.Human beings need sufficient satisfaction in order to carry out their daily affairs. Satisfaction levels vary and can include personal, social, psychological, and physical factors. In recent years the role of thermal comfort has been highlighted due to the issue of climate change, global warming and the effects of heat island. So thermal comfort has been the basis of a lot of researches in different countries. The purpose of this study is to investigate the effect of past experience (consist of short-term and long-term background) on thermal comfort perception and choosing appropriate adaptation behavior. Field studies conducting in office building in January 2019, for 4 days, and gathering 108 questioners help the authors to find the relationship between physiological factors and thermal respondence. The results show that short-term and long-term experiences can affect one's thermal responses, in particular, thermal preference. The authors try to show the weight of each factor based on statistical analysis such as correlation and logistic regression

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal Comfort
  • Thermal History
  • Expectation
  • Office Building
  • Shiraz

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers.