ا

 • ابوالقاسمی، عباس پیش‌بینی تمایلات اجتماعی براساس شاخص‌های قلمرو گرایی در ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهر رشت [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 85-96]

 • اسمعیل پور، نجما سنجش میزان تاب‌آوری محلات تاریخی در برابر زلزله و راهکارهای ارتقاء آن نمونه موردی : محله سنگ‌سیاه شیراز [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 89-103]

ب

 • بحرینی، سید حسین بهره‌گیری از تفکر شهرسازی منظر در فرایند مطالعات طرح‌های توسعه شهری ایران (مطالعه موردی: طرح جامع سیما و منظر شهر کرج) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 51-64]

پ

 • پرویزی، رضا بررسی پدیدارشناسانه‌ مفهوم هویت در بافت های تاریخی بوسیله‌ مؤلفه‌های مکان در راستای طراحی بافت‌های جدید شهری [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 39-60]

 • پناهی، نیلوفر تبیین کیفیت های محیطی مؤثر بر مشارکت شهروندان در عرصه های عمومی شهری به عنوان بعد اجتماعی توسعه پایدار، مورد پژوهی: شهر شیراز [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 17-33]

 • پوراحمد، احمد بررسی تاثیر مولفه های کالبدی بر دلبستگی مکانی در راستای تحقق محله پایدار، مطالعه موردی: شهر اهواز [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 65-83]

 • پوسفی، زهرا تحلیل الگوهای رشد شهری با تأکید بر نظریه رشد هوشمند، مطالعه موردی، منطقه 22 کلان‌شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 23-38]

ح

 • حاتمی نژاد، حسین بررسی تاثیر مولفه های کالبدی بر دلبستگی مکانی در راستای تحقق محله پایدار، مطالعه موردی: شهر اهواز [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 65-83]

 • حبیبیان، بهار بررسی تاثیر مولفه های کالبدی بر دلبستگی مکانی در راستای تحقق محله پایدار، مطالعه موردی: شهر اهواز [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 65-83]

 • حسینی، گلبرگ سنجش میزان تاب‌آوری محلات تاریخی در برابر زلزله و راهکارهای ارتقاء آن نمونه موردی : محله سنگ‌سیاه شیراز [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 89-103]

 • حنیفه، فاطمه پیش‌بینی تمایلات اجتماعی براساس شاخص‌های قلمرو گرایی در ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهر رشت [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 85-96]

 • حیدری هامانه، الهام سنجش میزان تاب‌آوری محلات تاریخی در برابر زلزله و راهکارهای ارتقاء آن نمونه موردی : محله سنگ‌سیاه شیراز [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 89-103]

ر

 • رحمانی، مهرداد تحلیلی بر تأثیر رؤیت‌پذیری و دسترسی‌پذیری به نشانه‌ی شهری در ارتقاء خوانایی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 35-49]

 • رشیدکلویر، حجت الله پیش‌بینی تمایلات اجتماعی براساس شاخص‌های قلمرو گرایی در ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهر رشت [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 85-96]

ز

 • زارع، پریسا تبیین کیفیت های محیطی مؤثر بر مشارکت شهروندان در عرصه های عمومی شهری به عنوان بعد اجتماعی توسعه پایدار، مورد پژوهی: شهر شیراز [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 17-33]

 • زیاری، کرامت اله بررسی تاثیر مولفه های کالبدی بر دلبستگی مکانی در راستای تحقق محله پایدار، مطالعه موردی: شهر اهواز [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 65-83]

س

 • سعیدی مفرد، ساناز سنجش اثرگذاری توزیع فضایی جمعیت بر تغییراقلیم شهری با تاکید بر جزایر حرارتی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 79-88]

 • سلطانی، ابوالفضل بررسی میزان رادیواکتیویته طبیعی گرانیت ها به عنوان مصالح ساختمانی به کار رفته در فضاهای مسکونی در راستای آلودگی زیست محیطی و توسعه پایدار [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]

ش

 • شیروانی مقدم، سوسن سنجش اثرگذاری توزیع فضایی جمعیت بر تغییراقلیم شهری با تاکید بر جزایر حرارتی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 79-88]

ص

 • صادقی، علیرضا تبیین کیفیت های محیطی مؤثر بر مشارکت شهروندان در عرصه های عمومی شهری به عنوان بعد اجتماعی توسعه پایدار، مورد پژوهی: شهر شیراز [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 17-33]

 • صادقی حبیب آباد، علی بررسی و بازخوانی مؤلفه‌های مؤثر بر ارتقاء «حس معنویت» در معماری مساجد [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 61-78]

ط

 • طبیبیان، منوچهر بهره‌گیری از تفکر شهرسازی منظر در فرایند مطالعات طرح‌های توسعه شهری ایران (مطالعه موردی: طرح جامع سیما و منظر شهر کرج) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 51-64]

ع

 • عبداله زاده فرد، علیرضا نقش تفرجگاه‏ های شهری در ارتقاء توسعه پایدار (نمونه موردی: رودخانه خشک شیراز) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]

 • عرفانی، مژده بهره‌گیری از تفکر شهرسازی منظر در فرایند مطالعات طرح‌های توسعه شهری ایران (مطالعه موردی: طرح جامع سیما و منظر شهر کرج) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 51-64]

 • عظمتی، حمیدرضا بررسی و بازخوانی مؤلفه‌های مؤثر بر ارتقاء «حس معنویت» در معماری مساجد [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 61-78]

 • علیان، مهدی تحلیل الگوهای رشد شهری با تأکید بر نظریه رشد هوشمند، مطالعه موردی، منطقه 22 کلان‌شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 23-38]

 • علی دوست، ریحانه سادات بررسی پدیدارشناسانه‌ مفهوم هویت در بافت های تاریخی بوسیله‌ مؤلفه‌های مکان در راستای طراحی بافت‌های جدید شهری [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 39-60]

ف

 • فرجی، امین تحلیل الگوهای رشد شهری با تأکید بر نظریه رشد هوشمند، مطالعه موردی، منطقه 22 کلان‌شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 23-38]

ک

 • کاسه گرمحمدی، شعیب پیش‌بینی تمایلات اجتماعی براساس شاخص‌های قلمرو گرایی در ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهر رشت [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 85-96]

 • کاویان، وحید تحلیل آسیب پذیری حریم برای مستندنگاری میراث فرهنگی (بررسی موردی: برج طغرل) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 97-109]

 • کریمی آذری، امیررضا بررسی پدیدارشناسانه‌ مفهوم هویت در بافت های تاریخی بوسیله‌ مؤلفه‌های مکان در راستای طراحی بافت‌های جدید شهری [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 39-60]

م

 • مالیان، عباس تحلیل آسیب پذیری حریم برای مستندنگاری میراث فرهنگی (بررسی موردی: برج طغرل) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 97-109]

 • محمدی، زهرا نقش تفرجگاه‏ های شهری در ارتقاء توسعه پایدار (نمونه موردی: رودخانه خشک شیراز) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]

 • محمدی، مریم تحلیلی بر تأثیر رؤیت‌پذیری و دسترسی‌پذیری به نشانه‌ی شهری در ارتقاء خوانایی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 35-49]

 • مرادی، امین بررسی میزان رادیواکتیویته طبیعی گرانیت ها به عنوان مصالح ساختمانی به کار رفته در فضاهای مسکونی در راستای آلودگی زیست محیطی و توسعه پایدار [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 1-22]

 • ملک، محمدرضا تحلیل آسیب پذیری حریم برای مستندنگاری میراث فرهنگی (بررسی موردی: برج طغرل) [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 97-109]

 • مهدی نژاد، جمال الدین بررسی و بازخوانی مؤلفه‌های مؤثر بر ارتقاء «حس معنویت» در معماری مساجد [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 61-78]

ن

 • نژاد ابراهیمی، احد کاربست رویکرد زمینه گرایی در بازآفرینی بافت های تاریخی (نمونه موردی: میدان صاحب الامر تبریز) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 105-126]

ه

 • هاشم پور، پریسا کاربست رویکرد زمینه گرایی در بازآفرینی بافت های تاریخی (نمونه موردی: میدان صاحب الامر تبریز) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 105-126]

ی

 • یزدانی، ثنا کاربست رویکرد زمینه گرایی در بازآفرینی بافت های تاریخی (نمونه موردی: میدان صاحب الامر تبریز) [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 105-126]