7. ارزیابی تاثیر ویژگی‌های کالبدی محیط بر معنا و فعالیت در خوابگاه‌های دانشجویی (نمونه موردی: خوابگاه دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی)

ربابه کوهی فایق دهکردی؛ توحید حاتمی خانقاهی؛ وحید وزیری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1399

10.22061/jsaud.2021.6141.1620